U-I-246/06

Opravilna št.:
U-I-246/06
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2007:U.I.246.06
Akt:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 27/06) (ZUODNO-E)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 27/06) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Če je pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa očitno neutemeljena, jo Ustavno sodišče zavrne.
Geslo:
1.5.51.1.5.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena. 4.8.3 - Ustanove - Federalizem, regionalizem in lokalna samouprava - Občine. 4.8.5 - Ustanove - Federalizem, regionalizem in lokalna samouprava - Določitev geografskih mej.
Pravna podlaga:
Člen 1, 2, 9, 44, 138, 139, 139.2, Ustava [URS] Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-246/06--7
10. 5. 2007
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Jelke Kapun iz Rimskih Toplic na seji 10. maja 2007
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 27/06) se zavrne.
 
Obrazložitev
 
 
A.
 
1. Pobudnica zatrjuje, da je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (v nadaljevanju ZUODNO-E) v neskladju s 1., z 2., z 9. členom, z drugim odstavkom 14. člena, s 15., z 22., s 44, s 138., s 139 in s 153. členom Ustave, ker ni bila upoštevana referendumska volja prebivalcev. Ker naj bi bila večina prebivalcev na razpisanem referendumskem območju za ustanovitev nove občine, bi moral zakonodajalec z ZUODNO-E ustanoviti Občino Rimske Toplice. Krajani Rimskih Toplic naj bi bili v neenakopravnem položaju s krajani Zidanega Mostu, ker naj bi se referendumski izid ugotavljal ločeno v krajevni skupnosti Zidani Most. Meni, da je o ustanovitvi nove občine odločala manjšina prebivalcev. Prebivalcem razpisanega referendumskega območja niso bile vnaprej znane pravne posledice ločenega ugotavljanja referendumskega izida na območju krajevne skupnosti Zidani Most. Pobudnica meni, da bi morala Vlada in Državni zbor enako obravnavati zahteve prebivalcev vseh območij, da na svojem območju oblikujejo samostojno občino. S takšnim postopkom naj bi bili kršeni načeli pravne države in načelo enakosti pred zakonom. Pobudnica tudi meni, da glasovanje krajanov Zidanega Mosta ne more biti zadosten in upravičen razlog za neupoštevanje volje krajanov Rimskih Toplic.
 
 
B.
 
2. V I.5. točki Odloka o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij (Uradni list RS, št. 113/05 – v nadaljevanju OdRRDRO3) je bil kot referendumsko območje določen del Občine Laško, ki naj bi se izločil iz Občine Laško v novo Občino Rimske Toplice. V četrtem odstavku I.5. točke OdRRDRO3 je bilo določeno, da se na referendumskem območju referendumski izid ugotavlja posebej za območje krajevne skupnosti Zidani Most. Iz Poročila Republiške volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu za ustanovitev občin ter določitev oziroma spremembo njihovih območij (Uradni list RS, št. 13/06), ki je bil 29. 1. 2006, izhaja, da je na celotnem razpisanem referendumskem območju za ustanovitev nove občine Rimske Toplice glasovalo 67,31 % volivcev, proti pa 32,45 % volivcev. Na območju krajevne skupnosti Zidani Most pa je bilo za ustanovitev nove občine 15,38 % volivcev, proti pa 84,39 % volivcev. Iz navedenega izhaja, da so volivci v krajevni skupnosti Zidani Most nasprotovali ustanovitvi nove Občine Rimske Toplice. Večina volivcev na celotnem referendumskem območju pa je bila za ustanovitev nove Občine Rimske Toplice.
 
3. Pogoj za ustanovitev nove občine je poleg drugih ustavnih in zakonskih pogojev tudi ugotovitev prave volje prebivalcev določenega območja. Z OdRRDRO3 določeno referendumsko območje še ni pomenilo dokončne odločitve o območju nove občine. Z referendumom se omogoča ugotavljanje volje prebivalcev na razpisanem referendumskem območju na pravno urejen in predvidljiv način. Iz dosedanje ustavnosodne presoje (odločba št. U-I-85/94 z dne 20. 5. 1994, Uradni list RS, št. 29/94 in OdlUS III, 57, odločba št. U-I-94/94 z dne 23. 5. 1994, Uradni list RS, št. 90/94 in OdlUS III, 59 ter odločba št. U-I-119/98 z dne 17. 4. 1998, Uradni list RS, št. 35/98 in OdlUS VII, 77) izhaja, da je v primeru spornosti vključitve posameznega naselja ali krajevne skupnosti v referendumsko območje za ugotovitev prave volje prebivalcev na razpisanem referendumskem območju nujno treba poznati tudi referendumsko ugotovljeno voljo prebivalstva na spornem območju. Zato so neutemeljeni očitki pobudnice, da je kot krajanka Rimskih Toplic zaradi ločenega ugotavljanja referendumskega izida na območju krajevne skupnosti Zidani Most v neenakopravnem položaju s krajani krajevne skupnosti Zidani Most.
 
4. Državni zbor je pri ustanavljanju občin in spreminjanju njihovih območij vezan na voljo volivcev, izraženo na referendumu o ustanovitvi občine ali o spremembi njenega območja, razen v dveh primerih:
– ko bi upoštevanje referendumske volje povzročilo nastanek občine, ki ne bi ustrezala ustavnim in zakonskim določbam o občini in
– ko upoštevanje referendumske volje zaradi nasprotujočih si referendumskih izidov objektivno ni mogoče (odločba št. U-I-294/98 z dne 12. 10. 1998, Uradni list RS, št. 72/98 in OdlUS VII, 185).
 
5. Občina je življenjska skupnost ljudi, ki prebivajo na območju enega ali več vzajemno povezanih naselij. Zanjo je značilna ozemeljska povezanost, na podlagi katere se oblikuje tudi mreža medosebnih in sosedskih odnosov ter zavest o pripadnosti občini kot temeljni teritorialni skupnosti. Če naselja niso povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev na tak način, da bi obsegala območja občine kot temeljne lokalne samoupravne skupnosti, pa so kljub temu vključena v območje nove občine, ni mogoče govoriti o območju občine, ki je določeno skladno z Ustavo in zakonom. Ob ustanovitvi Občine Rimske Toplice, ki bi vsebovala tudi območje krajevne skupnosti Zidani Most, bi se združevali dve krajevni skupnosti, katerih prebivalci glede na referendumske izide niso izrazili skupne volje za ustanovitev nove občine. Zato bi bila ustanovitev take občine v neskladju z drugim odstavkom 139. člena Ustave.
 
6. Pobudnica zmotno meni, da je mogoča ustanovitev občine na kateremkoli območju; zadostovalo naj bi le, da se prebivalci takega območja tako odločijo in skladno z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. – v nadaljevanju ZLS) začnejo postopek za ustanovitev občine. Državni zbor ni dolžan ustanoviti občine na območju, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih z Ustavo in ZLS (odločba št. U-I-103/02 z dne 18. 4. 2002, Uradni list RS, št. 39/02 in OdlUS XI, 64).Tretji odstavek 15. člena ZLS določa, da se del občine, ki obsega območje naselja ali več sosednjih naselij, lahko izloči iz občine in ustanovi kot nova občina, če se za to v tem delu občine odloči večina volivcev, ki so glasovali, in če oba tako nastala dela občine tudi izpolnjujeta pogoje za novo občino. V primeru ustanovitve občine Rimske Toplice brez območja krajevne skupnosti Zidani Most bi bilo območje Občine Laško ozemeljsko nesklenjeno. Krajevna skupnost Zidani Most bi bila ozemeljsko ločena od Občine Laško. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-354/98 z dne 14. 10. 1998 (Uradni list RS, št. 72/98 in OdlUS VII, 188) navedlo, da prebivalci naselja, ki leži med naselji, ki so sestavni del občine, ne delijo skupnih potreb in interesov s prebivalci druge občine v smislu drugega odstavka 139. člena Ustave. Položaj, ko območje občine obsega naselje, ki leži sredi območja druge občine, je neskladen z navedeno ustavno določbo. Upoštevanje referendumske volje prebivalcev na razpisanem referendumskem območju, tj. ustanovitev nove Občine Rimske Toplice, ki ne vsebuje ozemlja krajevne skupnosti Zidani Most, bi povzročilo nastanek občine, ki ne bi ustrezala ustavnim in zakonskim določbam. Zato so očitki pobudnice o neskladnosti ZUODNO-E s členi 1, 2, 9, 44, 138 in139 Ustave očitno neutemeljeni.
 
7. Ker pobudnica ne navaja, zakaj naj bi bil ZUODNO-E v neskladju s 153. členom Ustave, Ustavno sodišče teh očitkov ni moglo preizkusiti. Ker je pobuda za oceno ustavnosti ZUODNO-E očitno neutemeljena, jo je Ustavno sodišče zavrnilo.
 
 
C.
 
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: podpredsednica dr. Mirjam Škrk ter sodnici in sodniki dr. Zvonko Fišer, dr. Franc Grad, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
Podpredsednica
dr. Mirjam Škrk
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Jelka Kopun, Rimske Toplice
Datum vloge:
04.04.2006
Datum odločitve:
10.05.2007
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Dokument:
US27557