U-I-291/06

Opravilna št.:
U-I-291/06
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2008:U.I.291.06
Akt:
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/2000, 111/2000, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06), 4. a čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 4.a člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/2000, 111/2000, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravovarstvene potrebe za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, ki je prenehal veljati, če ne izkaže, da bi bilo z morebitno ugoditvijo pobudi mogoče odpraviti posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti.
Geslo:
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude. 1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.51.5.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Med postopkom.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-291/06-4
10. 1. 2008
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Maše Mihaele Pribožič, Artiče, na seji 10. januarja 2008
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 4.a člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/2000, 111/2000, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06) se zavrže. 
 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica izpodbija 4.a člen Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (v nadaljevanju Pravilnik), ki je bil uveljavljen s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 110/05) in deloma spremenjen s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 45/06). Pobudnica navaja, da je v 4. členu Pravilnika že določen način izračuna mesečnega dohodka na družinskega člana, izhajajoč iz letnega dohodka družine, kjer se upošteva tudi katastrski dohodek, pomnožen s količnikom za preračun katastrskega dohodka, ki ga enkrat letno objavi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Z izpodbijanim 4.a členom pa naj bi se ne glede na število družinskih članov in ne glede na mesečni dohodek na družinskega člana plačilo za vrtec dodatno zvišalo, če družinski član dosega letni katastrski dohodek iz lestvice, ki jo določa 4.a člen Pravilnika. Pobudnica meni, da je takšna ureditev v neskladju z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in nasl. – ZVrt) in s členi 14, 53 in 56 Ustave. Starši, ki imajo katastrski dohodek, naj bi plačevali višje cene za programe v vrtcih kot drugi starši. Z nalaganjem višjih zneskov plačil za vrtce naj zakonodajalec ne bi varoval družine in otrok, temveč zmanjševal možnost za vključevanje kmečkih otrok v javni vrtec in s tem posegal v pravice in koristi otrok zaradi ekonomskih interesov lokalnih skupnosti, ki sofinancirajo programe v vrtcih.
 
2. Izpodbijani Pravilnik je zaradi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06) prenehal veljati, s tem pa tudi njegov 4.a člen.
 
3. Ustavno sodišče praviloma presoja le veljavne predpise. Na podlagi drugega odstavka 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) lahko presoja predpise, ki so po vloženi pobudi prenehali veljati, če niso bile odpravljene posledice neustavnosti in nezakonitosti (prvi odstavek 47. člena ZUstS).
 
4. Ustavno sodišče je v sklepu št. U-I-174/05 z dne 13. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 122/07) sprejelo stališče, da se tudi v primerih, ko se s pobudo zahteva presoja ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, ki je bodisi prenehal veljati že pred vložitvijo pobude bodisi po vložitvi pobude, pobuda lahko vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt hkrati z ustavno pritožbo. Pobudnica ni izkazala, da je pred vložitvijo pobude vložila pravna sredstva. Tako glede na razloge, navedene v sklepu št. U-I-174/05, ni izkazala, da bi na podlagi morebitne ugoditve pobudi lahko dosegla odpravo posledic zatrjevane neustavnosti. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, mag. Marta Klampfer, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
Jože Tratnik
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Maša Mihaela Pribožič, Artiče
Datum vloge:
25.05.2006
Datum odločitve:
10.01.2008
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US27891