U-I-262/09, Up-1268/09

Opravilna št.:
U-I-262/09, Up-1268/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.262.09
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Sežani št. ZSV 39/2009 z dne 6. 8. 2009 Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP), 233. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Sežani št. ZSV 39/2009 z dne 6. 8. 2009 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 233. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže nedovoljeno ustavno pritožbo. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana odločba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje. 1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.52.11- Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Zadeve po 55.a členu ZUstS 1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.a.2.4, 55.b.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-262/09-4-4
Up-1268/09-5
13. 1. 2011
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Esada Kajtazovića, Ankaran, ki ga zastopa Nikica Kljajič, odvetnik v Izoli, na seji 13. januarja 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Sežani št. ZSV 39/2009 z dne 6. 8. 2009 se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 233. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Z izpodbijano sodbo je Okrajno sodišče v Sežani zavrnilo zahtevo pobudnika oziroma pritožnika za sodno varstvo zoper plačilni nalog, s katerim je bil spoznan za odgovornega storitve prekrška po točki d) desetega odstavka 32. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (v nadaljevanju ZVCP-1) zaradi ravnanja v nasprotju s četrtim odstavkom 32. člena ZVCP-1. V ustavni pritožbi navaja, da je zoper plačilni nalog vložil zahtevo za sodno varstvo, s katero je poleg predloga, da se ustavi postopek zoper njega kot odgovorno osebo družbe, posredoval tudi osnovne podatke o osebi, ki je vozilo takrat dejansko vozila in predlagal prekrškovnemu organu, naj ostale podatke o tej osebi pridobi po "uradni poti". Hkrati navaja, da zahtevi za sodno varstvo ni priložil potnega naloga, ki dokazuje, da je bil navedenega dne na službeni poti z drugim vozilom in na drugi relaciji, ker je menil, da priloženi podatki zadostujejo, in ni vedel, da ga je treba priložiti. Navaja, da razpolaga z dokazi (potni nalog, priče), da prekrška ni storil, vendar nima pravnega sredstva, zaradi česar naj bi mu grozilo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in posledično konec poslovanja njegove gospodarske družbe z nekaj zaposlenimi delavci. Zatrjuje, da sta s tem kršena 2. in 25. člen Ustave.
 
2. Pobudnik izpodbija tudi 233. člen ZVCP-1. Navaja, da v Republiki Sloveniji ni predpisa, ki bi določal, da mora imeti odgovorna oseba v pravni osebi vozniško dovoljenje. Če odgovorna oseba v pravni osebi nima vozniškega dovoljenja, naj ji ne bi bilo mogoče izreči kazenskih točk. S tem naj bi prihajalo do izmikanja odgovornosti za prekrške, za katere so predpisane kazenske točke, po drugi strani pa naj bi to pomenilo neenakost pred zakonom. Neenakost utemeljuje z navedbo, da bi se lahko odgovornim osebam, ki imajo vozniško dovoljenje, izrekle tudi kazenske točke, odgovornim osebam, ki vozniškega dovoljenja nimajo, pa bi se za enak prekršek izrekla le globa.
 
3. Po prvem odstavku 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) ustavna pritožba ni dovoljena, če ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za pritožnika. Na podlagi četrte alineje drugega odstavka istega člena ZUstS se šteje, da gre za tak primer, če gre za posamične akte, izdane v zadevah prekrškov. Take akte izpodbija tudi pritožnik. Pritožnik ne predlaga izjemne obravnave ustavne pritožbe skladno s tretjim odstavkom 55.a člena ZUstS. Ker ustavna pritožba ni dovoljena, jo je Ustavno sodišče zavrglo (1. točka izreka).
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma njegov pravni položaj. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora pobudnik izkazati, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
 
5. Pravni interes pobudnika za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb temelji na hkrati vloženi ustavni pritožbi. Vendar ustavna pritožba ni dovoljena. Zato morebitna ugoditev pobudi ne bi izboljšala pravnega položaja pobudnika. Ker pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za vložitev pobude, jo je Ustavno sodišče zavrglo (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s četrto alinejo drugega odstavka 55.a člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Esad Kajtazović, Ankaran
Datum vloge:
17.11.2009
Datum odločitve:
13.01.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje zavrženje
Dokument:
US29328