U-I-199/10, Up-1117/10

Opravilna št.:
U-I-199/10, Up-1117/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.199.10
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1012/2010 z dne 15. 6. 2010 Odlok o sprejetju ureditvenega načrta območja D-11 pokopališče (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 1/93 in 6/98)
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1012/2010 z dne 15. 6. 2010 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o sprejetju ureditvenega načrta območja D-11 pokopališče (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 1/93 in 6/98) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če zoper izpodbijani posamični akt niso izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude. 1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje. 1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.5, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-199/10-4-4
Up-1117/10-5
13. 1. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Milene Habjan, Domžale, ki jo zastopa Andrej Krašek, odvetnik v Ljubljani, na seji 13. januarja 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1012/2010 z dne 15. 6. 2010 se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o sprejetju ureditvenega načrta območja D-11 pokopališče (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 1/93 in 6/98) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pritožnica izpodbija v izreku naveden sklep Višjega sodišča v Ljubljani. Hkrati z ustavno pritožbo vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o sprejetju ureditvenega načrta območja D-11 pokopališče. Zatrjuje kršitve 2., 23., 33., 67. in 69. člena Ustave ter Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 – ZSZ). Predlaga razveljavitev izpodbijanega sklepa in odpravo izpodbijanega prostorskega akta.
 
2. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker pravna sredstva niso izčrpana (1. točka izreka).
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Pobudnica izpodbija prostorski akt, na podlagi katerega je bil izdan izpodbijani posamični akt. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega predpisa. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Milena Habjan, Domžale
Datum vloge:
07.09.2010
Datum odločitve:
13.01.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje zavrženje
Dokument:
US29326