Up-1393/10, U-I-255/10, Up-1434/10, U-I-263/10

Opravilna št.:
Up-1393/10, U-I-255/10, Up-1434/10, U-I-263/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:Up.1393.10
Akt:
Ustavni pritožbi zoper: – sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 664/2009-2428 z dne 15. 9. 2010 v zvezi s sklepom Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana št. 224-4407/2007 z dne 5. 12. 2007, – sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 186/2010-2408 z dne 13. 9. 2010 v zvezi s sklepom Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana št. (P1) 224/3197-2007-14027734 z dne 27. 10. 2009, – sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 3530/2009-2427 z dne 25. 10. 2010 v zvezi s sklepom Postaje prometne policije Ljubljana št. 2602-83584323 (7) z dne 13. 10. 2009 in – plačilni nalog Postaje prometne policije Ljubljana št. 2602-83584323/2010 z dne 17. 11. 2010 Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08) (ZST), 34. čl.
Izrek:
Ustavni pritožbi zoper: – sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 664/2009-2428 z dne 15. 9. 2010 v zvezi s sklepom Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana št. 224-4407/2007 z dne 5. 12. 2007, – sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 186/2010-2408 z dne 13. 9. 2010 v zvezi s sklepom Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana št. (P1) 224/3197-2007-14027734 z dne 27. 10. 2009, – sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 3530/2009-2427 z dne 25. 10. 2010 v zvezi s sklepom Postaje prometne policije Ljubljana št. 2602-83584323 (7) z dne 13. 10. 2009 in – plačilni nalog Postaje prometne policije Ljubljana št. 2602-83584323/2010 z dne 17. 11. 2010 se zavržeta. Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 34. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08) se zavržeta.
Evidenčni stavek:
Kljub pritožnikovemu predlogu, naj Ustavno sodišče izjemoma odloča o nedovoljeni ustavni pritožbi, Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrže, če ne gre za posebno utemeljen primer. Pobudnik nima pravovarstvene potrebe, če ne izkaže, da bi morabitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje. 1.4.52.11- Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Zadeve po 55.a členu ZUstS 1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.51.5.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Pred začetkom postopka.
Pravna podlaga:
Člen 2, 22, 25, Ustava [URS] Člen 6, Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin [EKČP] Člen 25.3, 55.a.2.2, 55.a.2.4, 55.b.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1393/10-5
U-I-255/10-4
Up-1434/10-5
U-I-263/10-4
13. 1. 2011
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavnih pritožb in pobud Iztoka Daria Šilca, Ljubljana, na seji 13. januarja 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavni pritožbi zoper: 
– sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 664/2009-2428 z dne 15. 9. 2010 v zvezi s sklepom Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana št. 224-4407/2007 z dne 5. 12. 2007, 
– sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 186/2010-2408 z dne 13. 9. 2010 v zvezi s sklepom Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana št. (P1) 224/3197-2007-14027734 z dne 27. 10. 2009, 
– sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 3530/2009-2427 z dne 25. 10. 2010 v zvezi s sklepom Postaje prometne policije Ljubljana št. 2602-83584323 (7) z dne 13. 10. 2009 in  
– plačilni nalog Postaje prometne policije Ljubljana št. 2602-83584323/2010 z dne 17. 11. 2010 
se zavržeta. 
 
2. Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 34. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08) se zavržeta. 
 
Obrazložitev
 
1. Pritožnik vlaga dve ustavni pritožbi. Z eno izpodbija sodbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, s katerima sta bili zavrnjeni zahtevi za sodno varstvo, vloženi zoper sklep prekrškovnega organa o zavrženju ugovora pritožnika zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse in zoper sklep prekrškovnega organa o zavrženju zahteve za sodno varstvo, vložene zoper obvestilo o prekršku. Z drugo izpodbija sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani, s katero je sodišče odpravilo sklep o stroških postopka in zadevo o odmeri sodne takse vrnilo prekrškovnemu organu v novo odločanje, in plačilni nalog za plačilo sodne takse. Pritožnik uveljavlja kršitev 22. in 25. člena Ustave ter 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). Navaja, da je prekrškovni organ nedopustno posegel v pristojnost sodišča s tem, ko je izdal nalog za plačilo sodne takse. Sodišče naj bi očitno napačno razsodilo, da sodno takso odmeri prekrškovni organ. Pritožnik se sklicuje na Zakon o sodnih taksah (v nadaljevanju ZST-1), ki naj bi določal, da pošlje plačilni nalog takšnemu zavezancu sodišče. Navaja, da gre za odločitev o pomembnem ustavnopravnem vprašanju, ki presega pomen konkretne zadeve, saj sodišče očitno napačno razlaga ZST-1. Pritožnik oziroma pobudnik hkrati z ustavnima pritožbama vlaga tudi pobudi za oceno ustavnosti 34. člena ZST-1. Izpodbijana določba naj ne bi omogočala vložitve pritožbe iz razloga, da je o zadevi odločal nepristojni organ. Uveljavlja protiustavno pravno praznino in neskladje te določbe z 2. členom Ustave.
 
2. Po prvem odstavku 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) ustavna pritožba ni dovoljena, če ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za pritožnika. Po drugi in četrti alineji drugega odstavka istega člena ZUstS se šteje, da gre za tak primer, če se z ustavno pritožbo izpodbija le odločitev o stroških postopka in če gre za posamične akte, izdane v zadevah prekrškov. Za take akte gre v zadevi pritožnika. Pritožnik predlaga izjemno obravnavo ustavne pritožbe skladno s tretjim odstavkom 55.a člena ZUstS. Po tej določbi bi šlo za posebej utemeljen primer, če bi šlo za odločitev o pomembnem ustavnopravnem vprašanju, ki bi presegalo pomen konkretne zadeve. Tega pogoja pritožnik ne izkaže. To, da hkrati vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti navedenega predpisa, sámo po sebi izjemne obravnave ne utemelji. Ker ustavni pritožbi nista dovoljeni, ju je Ustavno sodišče zavrglo (1. točka izreka).
 
3. Pobudnik izpodbija 34. člen ZST-1, kot je veljal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 97/10 – ZST-1A). Na podlagi 47. člena ZUstS lahko Ustavno sodišče presoja predpise, ki so prenehali veljati ali so bili spremenjeni ali dopolnjeni, če niso bile odpravljene posledice njihove protiustavnosti oziroma nezakonitosti. Pobudnik mora za presojo takega predpisa izkazati pravovarstveno potrebo.
 
4. Pravovarstvena potreba pobudnika za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe je temeljila na hkrati vloženih ustavnih pritožbah, ki ju je Ustavno sodišče kot nedovoljeni zavrglo. Glede na to morebitna ugotovitev protiustavnosti izpodbijane določbe v zadevi pobudnika ne bi več mogla učinkovati. To pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravovarstvene potrebe za začetek postopka za oceno ustavnosti. Zato je Ustavno sodišče njegovi pobudi zavrglo (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi z drugo in četrto alinejo drugega odstavka 55.a člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Iztok Dario Šilc, Ljubljana
Datum vloge:
19.11.2010
Datum odločitve:
13.01.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje zavrženje
Dokument:
US29329