Up-1290/10, U-I-237/10

Opravilna št.:
Up-1290/10, U-I-237/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:Up.1290.10
Akt:
Ustavna pritožba zoper ravnanje Javne agencije Republike Slovenije za energijo v Mariboru Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) (EZ), 2. odst. 76. čl. Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/07) 9. al. 2. čl., 2. odst. 35. čl., 5. odst. 48. čl. in 6. odst. 48. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper ravnanje Javne agencije Republike Slovenije za energijo v Mariboru se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 76. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti devete alineje 2. člena, drugega odstavka 35. člena ter petega in šestega odstavka 48. člena Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/07) se zavrže. Pritožnica oziroma pobudnica sama nosi svoje stroške postopka.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če zoper izpodbijani akt niso izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje. 1.4.52.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Akt, ki ne more biti predmet ustavne pritožbe. 1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude. 1.5.51.1.11 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Odločitev o stroških . 1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka.
Pravna podlaga:
Člen 2, 14.2, 21, 23, 33, 34, 35, 72, 74, Ustava [URS] Člen 6, Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin [EKČP] Člen 25.3, 34.1, 49.1, 55.b.1.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1290/10-5
U-I-237/10-5
13. 1. 2011
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude družbe Thurn Taxis & Co., k. d., Ljubljana, ki jo zastopa direktor Alexander von Thurn Taxis, na seji 13. januarja 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper ravnanje Javne agencije Republike Slovenije za energijo v Mariboru se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 76. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti devete alineje 2. člena, drugega odstavka 35. člena ter petega in šestega odstavka 48. člena Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/07) se zavrže. 
 
3. Pritožnica oziroma pobudnica sama nosi svoje stroške postopka. 
 
Obrazložitev
 
1. Pritožnica vlaga ustavno pritožbo zoper ravnanje Javne agencije Republike Slovenije za energijo (v nadaljevanju AGEN-RS). Navaja, da je podnajemnica dela prostorov na naslovu Dunajska 146, Ljubljana. V prostorih naj že več kot eno leto ne bi imela električne energije. Pritožnica naj bi že večkrat zaprosila družbo Elektro Ljubljana, d. d. in družbo SODO, d. o. o., da ji omogočita prejem električne energije in zasilno oskrbo. Navedeni družbi naj na njene pozive ne bi odgovorili, zato naj bi vložila zahtevo za izdajo začasne odredbe na AGEN-RS. AGEN-RS naj ne bi odgovorila na njene vloge. S takšnim ravnanjem naj bi AGEN-RS kršila 21., 33., 34., 35., 72. in 74. člen Ustave ter 6. člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). Pritožnica je hkrati vložila tudi pobudo zoper drugi odstavek 76. člena Energetskega zakona (v nadaljevanju EZ) in zoper deveto alinejo 2. člena, drugi odstavek 35. člena ter peti in šesti odstavek 48. člena Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (v nadaljevanju Splošni pogoji). Izpodbijane določbe naj bi bile v neskladju z 2. členom, drugim odstavkom 14. člena, 21., 23., 33., 34., 72. in 74. členom Ustave.
 
2. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker ta neposredno zoper ravnanja organov javne oblasti ni dovoljena.
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. V primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS (glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Ker je Ustavno sodišče zavrglo ustavno pritožbo, navedeni pogoj ni izkazan. Zato je Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 76. člena EZ ter za oceno ustavnosti in zakonitosti devete alineje 2. člena, drugega odstavka 35. člena ter petega in šestega odstavka 48. člena Splošnih pogojev zavrglo (2. točka izreka).
 
5. V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Ustavno sodišče je odločilo, kot izhaja iz 3. točke izreka.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prve alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ter prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Družba Thurn Taxis & Co., k. d., Ljubljana
Datum vloge:
26.10.2010
Datum odločitve:
13.01.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje zavrženje
Dokument:
US29323