U-I-65/09

Opravilna št.:
U-I-65/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.65.09
Akt:
Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04), 6. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-65/09-10
20. 1. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Lučke Seibert, Ljubljana, na seji 20. januarja 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica izpodbija v izreku tega sklepa navedeni akt, kolikor ureja elemente vzdrževanja, ki bremenijo najemnika neprofitnega stanovanja. Zatrjuje, da je nezakonit in da je v neskladju z 2. in 153. členom Ustave. Svoj pravni interes utemeljuje s tem, da ji je upravnik z dopisom sporočil, da kot najemnica nosi stroške pleskanja skupnih prostorov v večstanovanjski stavbi, in ji izstavil plačilni nalog v višini 250,38 EUR, ter s tem, da je ugovarjala plačilo navedenih stroškov tako pri upravniku kot tudi pri lastniku stanovanja.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijana določba ne učinkujejo neposredno. Pobudnica, ki je najemnica neprofitnega stanovanja, bo ugovore, ki jih naslavlja s to pobudo na Ustavno sodišče, lahko uveljavljala v morebitnem sodnem postopku zaradi neplačila navedenih stroškov. V takšnih primerih pa se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega akta. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnici in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Lučka Seibert, Ljubljana
Datum vloge:
18.03.2009
Datum odločitve:
20.01.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US29333