U-I-229/09

Opravilna št.:
U-I-229/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.229.09
Akt:
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP), 2. odst. 290. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 290. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-229/09-5
3. 2. 2011
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Marije Gril, Šmartno ob Paki, ki jo zastopa Odvetniška družba Kekec in Mihelčič, o. p., d. n. o., Kamnik, na seji 3. februarja 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 290. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica navaja, da je bil zoper njo kot investitorico 4. 12. 1998 uveden urbanističnoinšpekcijski postopek zaradi nedovoljene gradnje lesene nadstrešnice in na tej podlagi dovoljena zaznamba prepovedi po 76.c členu Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97 – v nadaljevanju ZUN) na nepremičnini pobudnice. Ker pobudnica zemljišča ni vzpostavila v prejšnje stanje v roku iz inšpekcijske odločbe, je bila spoznana za odgovorno za prekršek po 2. točki 79. člena ZUN. Pobudnica zatrjuje, da upravni postopek še vedno teče, saj zakonodajalec ni določil absolutnega zastaralnega roka, v katerem ni več mogoče predlagati izvršbe, kar naj bi bilo nesorazmerno do stranke v postopku, nezakonito in v nasprotju z 2., 22. in 33. členom Ustave.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora pobudnik izkazati, da bo morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
 
3. Pobudnica izpodbija drugi odstavek 290. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP), ki določa instrukcijski rok, v katerem mora organ, ki je pristojen za upravno izvršbo, izdati sklep o izvršbi.[1] Izpodbijana zakonska določba ne učinkuje neposredno. Ustavno sodišče v takih primerih šteje, da se lahko pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanih predpisov, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Ker iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe, je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
 
Opomba:
[1] Drugi odstavek 290. člena ZUP se glasi: "Sklep o dovolitvi izvršbe odločbe, ki je bila izdana v upravni zadevi po uradni dolžnosti, mora organ, ki je pristojen za upravno izvršbo, izdati brez odlašanja, ko je takšna odločba postala izvršljiva, najpozneje pa v 30 dneh od dneva, ko je postala izvršljiva, če ni s posebnimi predpisi drugače določeno. Dejstvo, da sklep ni bil izdan do tega roka, ne izključuje obveznosti njegove izdaje."
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Marija Gril, Šmartno ob Paki
Datum vloge:
06.10.2009
Datum odločitve:
03.02.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US29345