Up-299/09, U-I-66/09

Opravilna št.:
Up-299/09, U-I-66/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:Up.299.09
Akt:
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01) (OZ), 376. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 64/2008 z dne 16. 12. 2008 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 257/2006 z dne 29. 11. 2007 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 219/2001 z dne 21. 4. 2006
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 376. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01) se zavrne. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 64/2008 z dne 16. 12. 2008 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 257/2006 z dne 29. 11. 2007 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 219/2001 z dne 21. 4. 2006 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
 
Če očitno ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za pritožnika, niti ne gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki bi presegalo pomen konkretne zadeve, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ne sprejme v obravnavo.
Geslo:
1.5.51.1.5.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena - Ker je bilo o zadevi že odločeno, pa ni novih argumentov. 1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-299/09-7
U-I-66/09-5
3. 2. 2011
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe samostojnega podjetnika Jožeta Canka, s. p., Dramlje, ki ga zastopa Borut Soklič, odvetnik v Celju, na seji 3. februarja 2011
 
sklenilo:
 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 376. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01) se zavrne. 
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 64/2008 z dne 16. 12. 2008 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 257/2006 z dne 29. 11. 2007 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 219/2001 z dne 21. 4. 2006 se ne sprejme. 
 
Obrazložitev
 
1. Pritožnik, v pravdnem postopku tožeča stranka, je v pravdnem postopku delno uspel s tožbo za plačilo zavarovalnine za škodo in plačilo odškodnine iz naslova izgubljenega dobička. Višje sodišče je potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, Vrhovno sodišče pa je sodbo v dajatvenem delu spremenilo tako, da je tek zakonskih zamudnih obresti od prisojenega zneska časovno omejilo do 31. 12. 2001, ker so do tega dne že presegle glavnico. Pritožnik v obsežni ustavni pritožbi zatrjuje, da so bile v postopku pred vsemi tremi sodišči storjene kršitve 2. člena, drugega odstavka 14. člena ter 22., 23., 33. in 155. člena Ustave. Kršitve očita tako odločitvi o glavnici kot tudi odločitvi Vrhovnega sodišča o teku zakonskih zamudnih obresti.
 
2. Pritožnik (pobudnik) vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 376. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ). Meni, da je v neskladju z 2. členom, drugim odstavkom 14. člena ter 22., 23., 33. in 155. členom Ustave. Ustavnemu sodišču predlaga, naj izpodbijani člen OZ, kljub temu, da ne velja več, kot protiustavnega "v celoti odpravi", saj naj ne bi bile odpravljene posledice njegove protiustavnosti in naj bi bil pobudnik na njegovi podlagi še vedno premoženjsko prikrajšan.
 
3. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona, je od Ustavnega sodišča mogoče pričakovati le odločitev o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Do takšnih vprašanj, ko gre za zakonsko ureditev zamudnih obresti, se je Ustavno sodišče že opredelilo, pobudnik pa ne odpira novih pomembnih ustavnopravnih vprašanj glede izpodbijane zakonske določbe. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrnilo (1. točka izreka).
 
4. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Jože Cank, s. p., Dramlje
Datum vloge:
18.03.2009
Datum odločitve:
03.02.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
US29350