U-I-20/10, Up-122/10

Opravilna št.:
U-I-20/10, Up-122/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.20.10
Akt:
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) (ZUP), 260. čl. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86 – uradno prečiščeno besedilo, in Uradni list RS, št. 80/99) (ZUP), 249. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. U 134/2009 z dne 18. 8. 2009
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 260. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) in 249. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86 – uradno prečiščeno besedilo, in Uradni list RS, št. 80/99) se zavrže. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. U 134/2009 z dne 18. 8. 2009 se ne sprejme. Pobudnica oziroma pritožnica sama nosi svoje stroške postopka.
Evidenčni stavek:
Če pobuda ne vsebuje razlogov neskladnosti izpodbijanih členov predpisa z Ustavo ali zakonom, jo Ustavno sodišče zavrže. Če očitno ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za pritožnika, niti ne gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki bi presegalo pomen konkretne zadeve, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ne sprejme v obravnavo.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.51.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Popolnost vloge. 1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic. 1.5.51.1.11 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Odločitev o stroških . 1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 34.1, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-20/10-8
Up-122/10-11
26. 1. 2011
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe Gozdno gospodarstvo Nazarje, d. d. – v stečaju, Nazarje, ki jo zastopa stečajni upravitelj Borut Soklič, odvetnik v Celju, na seji 26. januarja 2011
 
sklenilo:
 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 260. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10) in 249. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86 – uradno prečiščeno besedilo, in Uradni list RS, št. 80/99) se zavrže. 
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. U 134/2009 z dne 18. 8. 2009 se ne sprejme. 
 
3. Pobudnica oziroma pritožnica sama nosi svoje stroške postopka. 
 
Obrazložitev
 
1. Upravni organ prve stopnje je na podlagi domnevnega umika pritožničinega zahtevka za izplačilo odškodnine zaradi povečane vrednosti nepremičnin denacionalizacijske upravičenke izdal sklep o ustavitvi postopka, ki je postal pravnomočen. Pritožnica je zoper navedeni sklep vložila predlog za obnovo postopka, ki ga je upravni organ prve stopnje zavrgel. Upravni organ druge stopnje je zavrnil pritožničino pritožbo. Upravno sodišče pa je zavrnilo njeno tožbo ter potrdilo stališče upravnega organa, da v skladu z 260. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP) obnova postopka zoper procesni sklep o ustavitvi postopka ni dovoljena.
 
2. Pritožnica oziroma pobudnica izpodbija 260. člen ZUP ter enako zakonsko besedilo 249. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP/86). Zatrjuje, da sta izpodbijani določbi v neskladju z 22., 23., 25. in 33. členom Ustave, vendar razlogov za protiustavnost zakonskega besedila izpodbijanih členov ne navede, izpodbija le njuno protiustavno razlago s strani sodišč. Ustaljena sodna praksa naj namreč ne bi dovoljevala obnove postopka, končanega s sklepom o ustavitvi postopka. Pobudnica navaja, da je v predmetni zadevi sklep o ustavitvi denacionalizacijskega postopka pomenil meritorno odločitev o njenem zahtevku za izplačilo odškodnine zaradi
povečane vrednosti nepremičnin, saj ga zaradi zamude prekluzivnega roka po Zakonu o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000 – ZDen) ni več mogla vložiti, kar pomeni poseg v zasebno lastnino. Ustavnemu sodišču predlaga, naj glede izpodbijanih določb izda interpretativno odločbo, tako da bi se pojem odločbe nanašal tudi na sklep o ustavitvi postopka.
 
3. Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) določa v drugem odstavku 24.b člena, kaj mora vsebovati pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona ali drugega predpisa. Med drugimi zahtevami je izrecno določeno, da mora pobuda vsebovati razloge neskladnosti izpodbijanih členov predpisa z Ustavo ali zakonom (drugi odstavek 24.b člena v zvezi s prvo in tretjo alinejo prvega odstavka 24.b člena ZUstS). Pobudnik mora torej jasno navesti, v čem je protiustavnost izpodbijane zakonske norme oziroma protiustavnost ali nezakonitost podzakonskega predpisa. V pobudi očitane protiustavnosti ni mogoče utemeljiti zgolj s trditvijo, da je zakonska določba protiustavna, če se razlaga na način, kot jo je razlagalo sodišče. Jasno in določno morajo biti navedeni razlogi, iz katerih se zakonski določbi očita protiustavnost. Predvidevanje, da bo Ustavno sodišče morebiti zgolj iz trditev, s katerimi se utemeljuje kršitev človekovih pravic, usmerjenih zoper sodno odločbo, sámo ugotavljalo, koliko so lahko takšni očitki upoštevni tudi kot razlogi za protiustavnost zakona, in jih presojalo v okviru pobude, ki je posebno pravno sredstvo, tej zahtevi ne zadosti. Če gre za predpis, ki ne velja več, mora pobudnik izkazati tudi, da niso bile odpravljene morebitne posledice njegove protiustavnosti oziroma nezakonitosti (47. člen ZUstS).
 
4. Po tretjem odstavku 25. člena ZUstS Ustavno sodišče pobudo zavrže, če niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 24.b člena in 47. člena ZUstS.
 
5. Pobuda ne izpolnjuje pogojev iz v prejšnji točki obrazložitve navedenih členov ZUstS, zato jo je Ustavno sodišče zavrglo (1. točka izreka), ne da bi pritožnika pozvalo k njeni dopolnitvi. Če bi očitane kršitve človekovih pravic zahtevale poprejšnjo presojo zakonske določbe zaradi odločitve o ustavni pritožbi, bi Ustavno sodišče namreč na podlagi drugega odstavka 59. člena ZUstS sámo začelo postopek za oceno njene ustavnosti.
 
6. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker zatrjevane kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin niso podane (2. točka izreka).
 
7. V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Ker niso bili podani razlogi za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče odločilo, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.
 
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena, drugega odstavka 55.b člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnici in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Družba Gozdno gospodarstvo Nazarje, d. d. – v stečaju, Nazarje
Datum vloge:
25.01.2010
Datum odločitve:
26.01.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
US29352