U-I-226/09

Opravilna št.:
U-I-226/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.226.09
Akt:
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Deželne novice, Uradne objave, št. 34/03) v Občini Radovljica, 2. čl., 2. tč. 8. čl. in 10. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. točke 8. člena, 2. in 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Deželne novice, Uradne objave, št. 34/03) v Občini Radovljica se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnica nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijane določbe neposredno posegajo v njen pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-226/09-4
17. 2. 2011
 
 
 
S K L E P
 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe Cestno podjetje Kranj, d. d., Kranj, ki jo zastopa Marija Mošnik, odvetnica v Kranju, na seji 17. februarja 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. točke 8. člena, 2. in 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Deželne novice, Uradne objave, št. 34/03) v Občini Radovljica se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica izpodbija v izreku tega sklepa navedeni predpis. Zatrjuje, da je v neskladju s 14., 33. in 74. členom Ustave. Pravni interes utemeljuje z navedbo, da ji je bilo na podlagi izpodbijanih določb odmerjeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ni komunalno opremljeno. Predlaga, naj Ustavno sodišče v izpodbijanem delu predpis razveljavi.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanih določb. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Družba Cestno podjetje Kranj, d. d., Kranj
Datum vloge:
24.09.2009
Datum odločitve:
17.02.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US29360