U-I-225/09

Opravilna št.:
U-I-225/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.225.09
Akt:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka prostorskih ureditvenih pogojih za območja urbanističnih zasnov Domžal, Mengša, Trzina in Moravč ter drugih ureditvenih območij za območje občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 6/08), 1. čl., 3. čl., 4. čl. in 5. čl. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka prostorskih ureditvenih pogojih za območja urbanističnih zasnov Domžal, Mengša, Trzina in Moravč ter drugih ureditvenih območij za območje občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 11/06, 6/08 in 8/09), 19. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 1., 3., 4. in 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka prostorskih ureditvenih pogojih za območja urbanističnih zasnov Domžal, Mengša, Trzina in Moravč ter drugih ureditvenih območij za območje občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 6/08) ter 19. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka prostorskih ureditvenih pogojih za območja urbanističnih zasnov Domžal, Mengša, Trzina in Moravč ter drugih ureditvenih območij za območje občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 11/06, 6/08 in 8/09) v delu, ki se nanaša na obvezno razlago, se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudniki nimajo pravnega interesa, če ne izkažejo, da izpodbijane določbe neposredno posegajo v njihov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-225/09-7
17. 2. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Franca Krulca, Moravče, in drugih, ki jih zastopa Odvetniška družba Brecelj in partnerji, d. o. o. – o. p., Ljubljana, na seji 17. februarja 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 1., 3., 4. in 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka prostorskih ureditvenih pogojih za območja urbanističnih zasnov Domžal, Mengša, Trzina in Moravč ter drugih ureditvenih območij za območje občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 6/08) ter 19. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka prostorskih ureditvenih pogojih za območja urbanističnih zasnov Domžal, Mengša, Trzina in Moravč ter drugih ureditvenih območij za območje občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 11/06, 6/08 in 8/09) v delu, ki se nanaša na obvezno razlago, se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudniki izpodbijajo v izreku tega sklepa navedene določbe. Zatrjujejo, da so v neskladju s 33., 44., 67., 72. in 153. členom Ustave ter z mednarodnimi pogodbami. Pravni interes utemeljujejo z navedbami, da so v postopku izdaje gradbenega dovoljenja oporekali gradnji v neposredni bližini svojih stanovanjskih hiš, ker naj jim bi odvzela sončno svetlobo. Zoper gradbeno dovoljenje naj bi vložili upravni spor.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijane določbe ne učinkujejo neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudniki ne izkazujejo pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanih določb. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Franc Krulc, Moravče, in drugi
Datum vloge:
22.09.2009
Datum odločitve:
17.02.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US29356