U-I-215/09

Opravilna št.:
U-I-215/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.215.09
Akt:
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Kidričevo – spremembe in dopolnitve 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/09)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Kidričevo – spremembe in dopolnitve 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/09) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
Geslo:
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude. 1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-215/09-5
24. 2. 2011
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Občine Slovenska Bistrica, ki jo zastopa župan dr. Ivan Žagar, na seji 24. februarja 2011
 
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Kidričevo – spremembe in dopolnitve 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/09) se zavrže. 
 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica izpodbija Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Kidričevo – spremembe in dopolnitve 2007 (v nadaljevanju Odlok). Meni, da je izpodbijani Odlok v neskladju z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 – ZPNačrt) in Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 108/09 – ZVO-1). Svoj pravni interes utemeljuje z zatrjevanjem, da Odlok z vplivnim območjem posega v njen prostor, posebej na območje, kjer je odlagališče komunalnih odpadkov oziroma kjer pobudnica načrtuje gradnjo centra za ravnanje z odpadki. Navaja tudi, da je meja med občinama ravno v tem delu sporna.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti pravni interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev predlogu pa mora privesti do izboljšanja pobudnikovega pravnega položaja.
 
3. Pobudnica z navedbami, da izpodbijani prostorski akt Občine Kidričevo z vplivnim območjem posega na njeno območje, ne izkaže kako naj bi morebitna ugoditev predlogu izboljšala njen pravni položaj pri načrtovanju centra za ravnanje z odpadki. Kolikor pa pobudnica z zatrjevanjem, da je meja med občinama v tem delu sporna, meni, da je Občina Kidričevo z izpodbijanim Odlokom urejala njen prostor, je treba povedati, da je v pristojnosti posamezne občine načrtovanje prostorskega razvoja zgolj na njenem območju in da izpodbijani Odlok zato na območju Občine Slovenska Bistrica ne more veljati. Določitev mej med občinama pa morata občini urediti po predpisanem postopku.
 
4. Glede na navedeno je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Občina Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica
Datum vloge:
11.09.2009
Datum odločitve:
24.02.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US29362