U-I-279/09

Opravilna št.:
U-I-279/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.279.09
Akt:
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Če pobuda ne vsebuje členov predpisa, ki se s pobudo izpodbijajo, oziroma razlogov neskladnosti izpodbijanih členov predpisa z Ustavo ali zakonom, jo Ustavno sodišče zavrže.
Geslo:
1.5.51.1.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Nepopolna vloga. 1.4.51.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Popolnost vloge.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-279/09-5
28. 2. 2011
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude dr. Julija Bertonclja, Kranj, na seji 28. februarja 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnik izpodbija Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju Pravilnik), ker naj bi bil v neskladju s 14. členom Ustave. Izraža svoje nezadovoljstvo s povišanjem cen storitve oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj, ki naj bi bilo za uporabnike iz individualnih hiš nesorazmerno večje kot za tiste iz stanovanjskih blokov.
 
2. Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) določa v drugem odstavku 24.b člena, kaj mora vsebovati pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil. Med drugimi zahtevami je izrecno določeno, da mora pobuda vsebovati navedbo členov predpisa, ki se s pobudo izpodbijajo, in razloge neskladnosti izpodbijanih členov predpisa z Ustavo ali zakonom (drugi odstavek 24.b člena v zvezi s prvo in tretjo alinejo prvega odstavka 24.b člena ZUstS). Pobudnik mora torej jasno navesti, v čem je protiustavnost izpodbijane zakonske norme oziroma protiustavnost ali nezakonitost podzakonskega predpisa. Po tretjem odstavku 25. člena ZUstS Ustavno sodišče pobudo zavrže, če pogoji iz drugega odstavka 24.b člena ZUstS niso izpolnjeni.
 
3. Pobudnik ne navaja, katero določbo Pravilnika izpodbija in zakaj naj bi bila ta v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave. Ker takšna pobuda ne izpolnjuje pogojev iz členov ZUstS, navedenih v prejšnji točki obrazložitve, jo Ustavno sodišče ni moglo preizkusiti in jo je zato zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
dr. Julij Bertoncelj, Kranj
Datum vloge:
02.12.2009
Datum odločitve:
28.02.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US29366