U-I-43/11

Opravilna št.:
U-I-43/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.43.11
Akt:
Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude. 1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-43/11-4
7. 3. 2011
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družb Snežnik, d. d., Kočevska Reka, Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d. d., Novo mesto, Gozdarstvo Grča, d. d., Kočevje, Gozd Ljubljana, d. d., Ljubljana, Gozdno gospodarstvo Bled, d. o. o., Bled, Gozdarstvo Gorenjske, d. o. o., Preddvor, Gozdno gospodarstvo Celje, d. o. o, Ljubljana, Gozdno gospodarstvo Brežice, d. o. o., Ljubljana, Gozdarstvo Gornja Radgona, d. o. o., Gornja Radgona, Gozdno gospodarstvo Maribor, d. d., Maribor, Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d. d., Slovenj Gradec, Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota, d. o. o., Murska Sobota, Gozdno gospodarstvo Postojna, d. o. o., Postojna, in Soško gozdno gospodarstvo Tolmin, d. d., Tolmin, ki jih vse zastopa Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, d. o. o., Ljubljana, na seji 7. marca 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10) se zavrže.  
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnice izpodbijajo v izreku tega sklepa navedeni akt. Zatrjujejo, da je v neskladju z 2., 147. in 153. členom Ustave. Pobudnikom je bila na podlagi zakona podeljena koncesija za izkoriščanje gozdov in imajo z Republiko Slovenijo sklenjene koncesijske pogodbe za izvajanje javne službe do leta 2016. Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (v nadaljevanju Uredba) naj bi neposredno posegala v obstoječa koncesijska razmerja, ker določa višjo koncesijsko dajatev in strožje pogoje za koncesionarje, omejuje priznane stroške pri podizvajalcih in uvaja nove razloge za odvzem koncesije. Pobudniki navajajo, da bi jim lahko bila na podlagi desete alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe koncesija odvzeta, če bi zavrnili podpis sprememb in dopolnitev koncesijske pogodbe zaradi uskladitve s to uredbo v predpisanem roku v skladu z 21. členom Uredbe. Navajajo, da jim je bil poslan predlog aneksa h koncesijski pogodbi, s katerim naj bi se obstoječe koncesijske pogodbe uskladile z izpodbijano Uredbo. Zoper predlog aneksa pa naj pobudnice ne bi imele nobenega pravnega sredstva, zato vlagajo to pobudo, ki naj bi bila edino sredstvo, s katerim lahko zaščitijo svoj pravni položaj.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijana Uredba ne učinkuje neposredno. Pobudnicam je bila koncesija podeljena na podlagi samega zakona in imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo, s katero so koncedent in pobudnice uredile medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe. V koncesijski pogodbi mora biti med drugim urejen tudi način spreminjanja koncesijske pogodbe (osma alineja prvega odstavka 39. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, Uradni list RS, št. 32/93 – v nadaljevanju ZGJS). Če pride pri izvajanju koncesijske pogodbe do spora med koncedentom in koncesionarjem, odloča o sporu redno sodišče (40. člen ZGJS). Koncesijsko razmerje lahko preneha tudi z odvzemom koncesije (tretja alineja 41. člena ZGJS). Koncesija se odvzame z upravno odločbo. Zoper upravno odločbo je pobudnicam zagotovljeno sodno varstvo v upravnem sporu. Ker Uredba ne posega neposredno v položaj pobudnic, se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnice ne izkazujejo pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega akta. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Družba Snežnik, d. d., Kočevska Reka in drugi
Datum vloge:
23.02.2011
Datum odločitve:
07.03.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US29374