U-I-62/10

Opravilna št.:
U-I-62/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.62.10
Akt:
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) (ZPNačrt), 3. odst. 96. čl. in 1. odst. 103. čl. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) (ZUreP), 2. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 96. člena in prvega odstavka 103. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) ter 2. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) se zavrže. Pobudniki sami nosijo svoje stroške postopka s pobudo.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.5.51.1.11 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Odločitev o stroških . 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude. 1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 34.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-62/10-3
9. 3. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Luke Krušiča, Ljubljana, in drugih, ki jih zastopa Boštjan Verstovšek, odvetnik v Celju, na seji 9. marca 2011
 
sklenilo:
 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 96. člena in prvega odstavka 103. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) ter 2. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) se zavrže. 
 
2. Pobudniki sami nosijo svoje stroške postopka s pobudo. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudniki izpodbijajo tretji odstavek 96. člena in prvi odstavek 103. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) ter 2. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1). Menijo, da so izpodbijani predpisi v neskladju z 2., 14., 69. in 155. členom Ustave. Svoj pravni interes utemeljujejo z zatrjevanjem, da je Upravna enota Ljubljana zoper njihove nepremičnine uvedla razlastitveni postopek.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijane zakonske določbe ne učinkujejo neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudniki ne izkazujejo pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb. Zato je Ustavno sodišče njihovo pobudo zavrglo (1. točka izreka).
 
4. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Ker niso podani razlogi za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče odločilo kot izhaja iz 2. točke izreka.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in prvega odstavka 34. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Luka Krušič, Ljubljana in drugi
Datum vloge:
08.03.2010
Datum odločitve:
09.03.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US29373