U-I-10/10

Opravilna št.:
U-I-10/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.10.10
Akt:
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/99, in Uradne objave, št. 83/07), 7. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/99, in Uradne objave, št. 83/07), kolikor kategorizira javno pot Zg. Lipnica, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 313/1, 313/6, 315 in 316/1, vse k. o. Lancovo, se zavrže. Pobudnika sama nosita svoje stroške postopka s pobudo.
Evidenčni stavek:
Pobuda je prepozna, če ni vložena v enem letu od uveljavitve izpodbijanega predpisa, ki učinkuje neposredno, oziroma v enem letu od dneva, ko je pobudnik izvedel za nastanek škodljivih posledic.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.51.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Drugo. 1.5.51.1.11 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Odločitev o stroških .
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 34.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-10/10-3
9. 3. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Marte Perc in Staneta Perca, oba Kamna Gorica, ki ju zastopa Matej Gašperšič, odvetnik v Radovljici, na seji 9. marca 2011
 
sklenilo:
 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/99, in Uradne objave, št. 83/07), kolikor kategorizira javno pot Zg. Lipnica, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 313/1, 313/6, 315 in 316/1, vse k. o. Lancovo, se zavrže. 
 
2. Pobudnika sama nosita svoje stroške postopka s pobudo.  
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnika izpodbijata 7. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica (v nadaljevanju Odlok), kolikor kategorizira javno pot Zg. Lipnica, v delu, ki naj bi potekala po njunih zemljiščih. Izpodbijani del Odloka naj bi bil v neskladju s 33., 69., 153. in 154. členom Ustave. Pobudnika predlagata, naj Ustavno sodišče sporno javno pot ukine oziroma naj Občini Radovljica naloži, da z njima sklene pravni posel za pridobitev zemljišč ali začne razlastitveni postopek. Predlagata tudi povrnitev stroškov postopka pred Ustavnim sodiščem.
 
2. Po tretjem odstavku 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) lahko pobudnik vloži pobudo, kadar podzakonski predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, učinkuje neposredno in posega v pravice, pravne interese oziroma v pravni položaj pobudnika, v enem letu od njegove uveljavitve oziroma v enem letu od dneva, ko je pobudnik izvedel za nastanek škodljivih posledic. Če je izpodbijani predpis veljal že pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 51/07 – v nadaljevanju ZUstS-A), začne teči enoletni rok za vložitev pobude z dnem uveljavitve ZUstS-A (tako Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-113/08 z dne 2. 4. 2009, Uradni list RS, št. 30/09).
 
3. Odlok je v izpodbijanem delu začel veljati februarja 1999. Pobudnika sta pobudo vložila januarja 2010, tj. več kot deset let po uveljavitvi Odloka oziroma več kot dve leti po uveljavitvi ZUstS-A. Da vlagata pobudo v roku enega leta od dneva, ko sta izvedela za nastanek škodljivih posledic, pa pobudnika ne zatrjujeta. Ker pobuda ni dopustna, jo je Ustavno sodišče zavrglo (1. točka izreka).
 
4. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Ker niso podani razlogi za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče odločilo kot izhaja iz 2. točke izreka.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in prvega odstavka 34. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Marta Perc in Stane Perc, oba Kamna Gorica
Datum vloge:
13.01.2010
Datum odločitve:
09.03.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US29372