U-I-42/09

Opravilna št.:
U-I-42/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.42.09
Akt:
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor (Uradni list RS, št. 124/08)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor (Uradni list RS, št. 124/08) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnika nimata pravnega interesa, če ne izkažeta, da izpodbijani predpis neposredno posega v njun pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-42/09-7
24. 3. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Berte Komprej in Matjaža Kompreja, oba Ravne na Koroškem, ki ju zastopa Joža Konečnik, odvetnica v Slovenj Gradcu, na seji 24. marca 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor (Uradni list RS, št. 124/08) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnika izpodbijata v izreku tega sklepa navedeni predpis. Zatrjujeta, da je v neskladju s členi 4, 6, 7, 10 in 61 Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 – ZPNačrt). Pravni interes utemeljujeta z navedbo, da s svojo stanovanjsko hišo mejita na cesto, na katero naj bi bili priključeni načrtovani objekti. S to ureditvijo pa naj bi se pobudnikoma poslabšali bivalni pogoji.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. Na podlagi prostorskega akta izda upravni organ v postopku izdaje gradbenega dovoljenja odločbo, s katero odloči o gradnji in predpiše konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati. Pobudnika lahko v tem postopku, če izkažeta svoj pravni interes, sodelujeta kot stranska udeleženca (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-165/09 z dne 3. 3. 2011, Uradni list RS, št. 20/11). V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnika ne izkazujeta pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega predpisa. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Berta Komprej in Matjaž Komprej, oba Ravne na Koroškem
Datum vloge:
27.02.2009
Datum odločitve:
24.03.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US29386