U-I-266/10, Up-1447/10

Opravilna št.:
U-I-266/10, Up-1447/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.266.10
Akt:
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS), 1. odst. 71. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 230/2010 z dne 25. 8. 2010
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 71. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) se zavrže. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 230/2010 z dne 25. 8. 2010 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj. Če očitno ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za pritožnico, niti ne gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki bi presegalo pomen konkretne zadeve, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ne sprejme v obravnavo.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude. 1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-266/10-5
Up-1447/10-6
24. 3. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Jožice Černič, Portorož, ki jo zastopa Dušan Puh, Portorož, na seji 24. marca 2011
 
sklenilo:
 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 71. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) se zavrže. 
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 230/2010 z dne 25. 8. 2010 se ne sprejme. 
 
 
O b r a z l o ž i t e v
 
1. Upravna enota Piran je z delnima odločbama odločila, da je Slovenska odškodninska družba pritožničinemu pravnemu predniku dolžna izplačati odškodnino za podržavljene nepremičnine, ki jih ni mogoče vrniti v naravi. Ministrstvo za okolje in prostor je zavrnilo pritožničini pritožbi, Upravno sodišče pa je zavrnilo pritožničino tožbo v upravnem sporu. Vrhovno sodišče je z izpodbijanim sklepom zavrglo pritožničino revizijo, ker ni izkazala pogojev za dovoljenost revizije.
 
2. V pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti v izreku navedene zakonske določbe pobudnica zatrjuje kršitev 2. in 22. člena Ustave. Navaja, da pouk o pritožbi zoper sodbo Upravnega sodišča ni jasen, zato bi bilo treba vsebino izpodbijane zakonske določbe dopolniti z vsebino, da pritožba sicer ni možna, je pa možna revizija po členih 83 do 95 Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1).
 
3. V ustavni pritožbi pritožnica zatrjuje kršitev 14., 22. in 33. člena Ustave. Navaja, da je denacionalizacijski zavezanec med tekom denacionalizacijskega postopka protipravno razpolagal z zemljiščem, ki je bilo predmet denacionalizacijskega postopka (na spornem zemljišču naj bi uredil dostopno pot do depandanse Roža v Portorožu, hotelsko stavbo pa naj bi prodal za počitniška stanovanja). Ker Vrhovno sodišče dopušča takšna razpolaganja, graja njegovo odločitev.
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. Pobudnica izpodbija prvi odstavek 71. člena ZUS-1, ki določa, da mora sodba upravnega sodišča med drugim obsegati tudi pouk o pritožbi. Pravni interes utemeljuje z vloženo ustavno pritožbo zoper sklep Vrhovnega sodišča, ki pa ne temelji na izpodbijani zakonski določbi. Prvi odstavek 71. člena ZUS-1 se namreč nanaša na vsebino sodbe v upravnem sporu, ki pa ni predmet izpodbijanja te ustavne pritožbe. Morebitna ugoditev pobudi zato na pobudničin pravni položaj ne bi vplivala. To pomeni, da pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za izpodbijanje navedene zakonske določbe, zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo (1. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker zatrjevane kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin niso podane (2. točka izreka).
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Jožica Černič, Portorož
Datum vloge:
30.11.2010
Datum odločitve:
24.03.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
US29380