Up-1433/10, U-I-62/11

Opravilna št.:
Up-1433/10, U-I-62/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:Up.1433.10
Akt:
Ustavna pritožba Marjete Metke Pust zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 151/2010 z dne 7. 9. 2010 Ustavna pritožba Gorazda Pusta zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1276/2009 z dne 7. 9. 2010 Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) (ZSRT) Odlok o turistični taksi Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 9/04 in 3/06)
Izrek:
Ustavna pritožba Marjete Metke Pust zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 151/2010 z dne 7. 9. 2010 se zavrže. Ustavna pritožba Gorazda Pusta zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1276/2009 z dne 7. 9. 2010 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o turistični taksi Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 9/04 in 3/06) se zavrže. Udeleženca v postopku sama nosita svoje stroške postopka.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če zoper izpodbijani posamični akt niso izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka. 1.5.51.1.11 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Odločitev o stroških . 1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev . 1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 34.1, 49.1, 55.b.1.5, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1433/10-6
U-I-62/11-4
29. 4. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Marjete Metke Pust in Gorazda Pusta, oba Ljubljana, na seji 29. aprila 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba Marjete Metke Pust zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 151/2010 z dne 7. 9. 2010 se zavrže.  
 
2. Ustavna pritožba Gorazda Pusta zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1276/2009 z dne 7. 9. 2010 se zavrže.  
 
3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o turistični taksi Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 9/04 in 3/06) se zavrže. 
 
4. Udeleženca v postopku sama nosita svoje stroške postopka. 
 
Obrazložitev
 
1. Pritožnika izpodbijata v izreku navedeni sodbi Upravnega sodišča, s katerima je to zavrnilo njuno tožbo zoper odločbi Občine Bohinj o določitvi plačila pavšalne turistične takse. Očitata kršitev 32. in 33. člena Ustave ter 14. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP) in Protokola št. 1 in št. 4 k EKČP.
 
2. Hkrati z ustavno pritožbo vlagata tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju ZSRT) ter ustavnosti in zakonitosti Odloka o turistični taksi Občine Bohinj (v nadaljevanju Odlok), v kateri izpodbijata več določb obeh predpisov. Navajata, da so izpodbijane določbe ZSRT v neskladju s 14. in 15. členom Ustave v povezavi z 2., 22., 32., 67. in 147. členom Ustave, izpodbijane določbe Odloka pa z 2., 14., 25., 87., 120. in 147. členom Ustave. Navajata, da sta solastnika stanovanjske nepremičnine v Občini Bohinj in zato zavezanca za plačilo pavšalne turistične takse, predpisane z Odlokom na podlagi ZSRT.
 
3. Ustavno sodišče je ustavni pritožbi zavrglo, ker pravna sredstva niso izčrpana, pritožnika pa nista izkazala pogojev za izjemno obravnavo (1. in 2. točka izreka). Razloge za takšno odločitev je Ustavno sodišče sprejelo v sklepu št. Up-2394/07 z dne 18. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 122/07, in OdlUS XVI, 122).
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. V primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS (glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Ker je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zaradi neizčrpanja pravnih sredstev zavrglo, pobudnika ne izkazujeta pravnega interesa za presojo ustavnosti izpodbijanih določb ZSRT, niti za presojo ustavnosti in zakonitosti Odloka. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo (3. točka izreka).
 
6. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS, ki se po prvem odstavku 49. člena ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno pritožbo, nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Ker niso podani razlogi za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče odločilo kot izhaja iz 4. točke izreka.
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena, pete alineje prvega odstavka 55.b člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
zanj
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Marjeta Metka Pust in Gorazd Pust, oba Ljubljana
Datum vloge:
29.11.2010
Datum odločitve:
29.04.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje zavrženje
Dokument:
US29428