U-I-178/09

Opravilna št.:
U-I-178/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.178.09
Akt:
Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 63/08, 90/08 in 100/09)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 63/08, 90/08 in 100/09) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-178/09-7
12. 5. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto, p.o., Novo mesto, ki ga zastopa Odvetniška družba Petrič - Kotar, o.p., d.o.o., Novo mesto, na seji 12. maja 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 63/08, 90/08 in 100/09) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnik izpodbija Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Škocjan (v nadaljevanju Odlok). Ta določa, da na območju te občine lekarniško dejavnost opravlja javni zavod za lekarniško dejavnosti s sedežem v Novem mestu ali zasebnik na podlagi koncesije. Ker naj bi morebitni koncesionar po izrecni določbi Odloka lekarniško dejavnost opravljal na istem naslovu, kot jo opravlja dosedanja lekarna pobudnika (Lekarna Škocjan), naj bi zaradi ugodnejšega obravnavanja podelitve koncesije prišlo do ukinitve pobudnikovega delovanja na območju Občine Škocjan. Zato naj bi Odlok neposredno posegal v njegove pravice, pravne interese in pravni položaj. Izpodbijanemu Odloku očita neskladje z načelom jasnosti in določnosti predpisov iz 2. člena Ustave, ker naj ne bi bil notranje trden. S tem, ko predvideva opravljanje lekarniške dejavnosti bodisi v obliki javnega zavoda bodisi na podlagi koncesije, naj bi povzročal, da pravice in obveznosti pobudnika kot javnega zavoda niso jasno določene, prav tako pa naj ne bi bil jasen položaj Občine Škocjan kot ene od njegovih ustanoviteljic. Odloku očita tudi neskladje z Zakonom o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo – ZLD), Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, in 23/08 – ZZDej) in Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96 – ZZ).
 
2. V decembru 2010 je pobudnik razširil svojo pobudo tudi na Spremembe in dopolnitve Odloka o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 100/09 – v nadaljevanju Sprememba Odloka). Navaja, da Sprememba Odloka Občini Škocjan omogoča ustanovitev novega javnega zavoda za opravljanje lekarniške dejavnosti na njenem območju, ali odločitev, da to dejavnost izvaja javni zavod, katerega soustanovitelj je Občina, ali odločitev, da jo na podlagi pogodbe izvaja drug javni zavod, zato naj bi bila končna izbira možnosti izvajanja lekarniške dejavnosti v tej občini prepuščena arbitrarni presoji občinske uprave. Izpodbijani predpis naj bi tako še vedno povzročal pravno negotov položaj pobudnika in njegove organizacijske enote Lekarne Škocjan. Pobudnik navaja, da ima pravni interes za postopek s pobudo, ker nadaljuje z opravljanjem lekarniške dejavnosti v svoji enoti v Občini Škocjan, ki je v septembru 2010 pridobila verifikacijsko odločbo za dobo petih let.
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Iz listin, priloženih razširitvi pobude, izhaja, da je pobudnik prejel odločbo Ministrstva za zdravje št. 1600-81/2010/2 z dne 17. 9. 2010, s katero je za opravljanje lekarniške dejavnosti verificirana Lekarna Škocjan za dobo petih let. Iz podatkov, dostopnih na spletni strani Agencije za javnopravne evidence in storitve, je razvidno, da je Lekarna Škocjan delujoč poslovni subjekt v okviru pobudnika. Ne nazadnje tak podatek izhaja tudi iz spletne strani Občine Škocjan. To pomeni, da na podlagi izpodbijanega Odloka lekarniško dejavnost v Občini Škocjan opravlja pobudnik prek svoje organizacijske enote Lekarna Škocjan. Glede na to pobudnik ni izkazal, kako bi lahko ugoditev pobudi izboljšala njegov pravni položaj.
 
5. Glede na gornje ugotovitve pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanega Odloka. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Dolenjske lekarne Novo mesto, p.o., Novo mesto
Datum vloge:
13.07.2009
Datum odločitve:
12.05.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US29434