U-I-47/11

Opravilna št.:
U-I-47/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.47.11
Akt:
Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) (ZBPP), 2. odst. 13. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 13. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-47/11-5
31. 5. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Biserke Šegula, Maribor, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Mayr & Pavlovič, d. o. o., Ptuj, na seji 31. maja 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 13. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica izpodbija v izreku tega sklepa navedeni predpis. Zatrjuje, da je v neskladju s prvim odstavkom 14. člena in z 22. členom Ustave. Navaja, da ji je Okrožno sodišče v Mariboru naložilo vračilo neupravičeno prejete brezplačne pravne pomoči, Upravno sodišče pa je njeno tožbo zoper to odločbo zavrnilo. Pobudnica predlaga, naj Ustavno sodišče izpodbijano določbo razveljavi in hkrati določi ureditev za dodeljevanje brezplačne pravne pomoči do spremembe zakona.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Pobudnica ni izčrpala vseh pravnih sredstev zoper odločbo Okrožnega sodišča v Mariboru, saj v zadevi ni vložila revizije in ustavne pritožbe. Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Biserka Šegula, Maribor
Datum vloge:
03.03.2011
Datum odločitve:
31.05.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US29453