U-I-79/10

Opravilna št.:
U-I-79/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.79.10
Akt:
Zakon o popravi krivic (Uradni list RS, št. 70/05 − uradno prečiščeno besedilo in 92/07) (ZPKri), 2. odst. 35. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 35. člena Zakona o popravi krivic (Uradni list RS, št. 70/05 − uradno prečiščeno besedilo in 92/07) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-79/10-5
15. 6. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Štefana Hrvatina, Koper, ki ga zastopa Igor Cek, odvetnik v Kopru, na seji 15. junija 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 35. člena Zakona o popravi krivic (Uradni list RS, št. 70/05 − uradno prečiščeno besedilo in 92/07) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnik izpodbija drugi odstavek 35. člena Zakona o popravi krivic (v nadaljevanju ZPKri), po katerem odškodnina, ki je bila obsojencu že priznana kot upravičencu na podlagi določb tega zakona, izključuje zahtevek za povrnitev škode na podlagi ugodene zahteve za revizijo v isti kazenski zadevi. Zatrjuje, da je v neskladju s 14. členom Ustave. Navaja, da mu je bil na podlagi ZPKri priznan status bivšega političnega zapornika, iz tega naslova je dobil tudi odškodnino. Kasneje naj bi vložil še zahtevo za revizijo, kateri je bilo ugodeno, na podlagi česar naj bi bil tudi upravičen do povrnitve škode, vendar naj takšnega zahtevka ne bi mogel uspešno uveljaviti, saj mu to preprečuje izpodbijana določba.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Štefan Hrvatin, Koper
Datum vloge:
26.03.2010
Datum odločitve:
15.06.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US29467