U-I-123/10

Opravilna št.:
U-I-123/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.123.10
Akt:
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS), 2. odst. 22. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 22. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.9.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Locus standi. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-123/10-5
10. 6. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Janeza Zupana, Žirovnica, na seji 10. junija 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 22. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnik izpodbija drugi odstavek 22. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1), ki določa obvezno pravno zastopanje pri dejanjih v postopku s pritožbo v upravnem sporu. Zatrjuje kršitev 14. in 22. člena Ustave. Navaja, da je vložil tožbo v upravnem sporu, ki mu jo je Upravno sodišče zavrglo. Zaradi izpodbijane določbe se naj ne bi mogel sam pritožiti zoper sklep Upravnega sodišča. Navaja, da je že večkrat poskušal pridobiti brezplačno pravno pomoč, vendar naj bi mu bila prošnja vedno zavrnjena. Pobudnik naj ne bi imel sredstev za plačilo odvetnika.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijana določba ne učinkuje neposredno. Pobudniku je bil v postopku upravnega spora izdan sklep, zoper katerega ima možnost vložiti pritožbo. Pobudnik zatrjuje, da mu ravno izpodbijana določba onemogoča vložitev pritožbe in s tem izčrpanje pravnih sredstev. Z obveznim pravnim zastopanjem, ki ga je uvedla izpodbijana zakonska določba, je stranki v postopku s pritožbo v upravnem sporu pred Vrhovnim sodiščem odvzeta sposobnost dati svojim procesnim dejanjem pravno relevantno obliko (postulacijska sposobnost), kar pomeni, da mora stranka nastopati po pooblaščencu, ki ima opravljen pravniški državni izpit. Vendar obvezno pravno zastopanje ne učinkuje tako, da stranka ne bi več bila nosilka pravice do pravnega sredstva, ali da ji pravno sredstvo ne bi bilo zagotovljeno, ali da z njim ne bi mogla učinkovito braniti svojih pravic. Ustavno sodišče pa je drugi odstavek 22. člena ZUS-1 z vidika drugega odstavka 14. člena Ustave že presojalo in ugotovilo, da določba ni v neskladju z Ustavo (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-69/07 z dne z dne 4. 12. 2008, Uradni list RS, št. 119/08, in OdlUS XVII, 68). Zato zgolj dejstvo, da pritožnik izpodbija določbo o obveznem pravnem zastopanju, ne pomeni, da pobudniku ni treba pobude vložiti šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Janez Zupan, Žirovnica
Datum vloge:
19.05.2010
Datum odločitve:
10.06.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US29469