Up-1420/10, U-I-260/10

Opravilna št.:
Up-1420/10, U-I-260/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:Up.1420.10
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 41/2010 z dne 8. 9. 2010 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 436/2009 z dne 7. 1. 2010 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZZDR), 124. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 41/2010 z dne 8. 9. 2010 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 436/2009 z dne 7. 1. 2010 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 124. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže. Pritožnika sama nosita svoje stroške postopka z ustavno pritožbo.
Evidenčni stavek:
Ustavna pritožba se zavrže, če ni dovoljena.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje. 1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.5.51.1.11 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Odločitev o stroških . 1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka. 1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude. 1.4.52.11- Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Zadeve po 55.a členu ZUstS.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 34.1, 49.1, 55.a.2.2, 55.b.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1420/10-7
U-I-260/10-5
6. 6. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Stanislava Zavodnika in Frančiške Zavodnik, oba Ravne na Koroškem, na seji 6. junija 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 41/2010 z dne 8. 9. 2010 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 436/2009 z dne 7. 1. 2010 se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 124. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže.  
 
3. Pritožnika sama nosita svoje stroške postopka z ustavno pritožbo. 
 
Obrazložitev
 
1. Pritožnika sta vložila ustavno pritožbo zoper sklep Vrhovnega sodišča, s katerim je bila zavrnjena njuna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča, ki ju ni oprostilo plačila sodnih taks. Pritožnika zatrjujeta kršitev 14., 22. in 25. člena Ustave. Hkrati sta vložila tudi pobudo[1] za začetek postopka za oceno ustavnosti 124. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR). Zatrjujeta, da je navedena določba v neskladju s 14. členom Ustave, če ne vključuje tudi obveznosti, da morajo starši preživljati svojega polnoletnega otroka. Pritožnika predlagata tudi povrnitev stroškov postopka.
 
2. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker ni dovoljena (1. točka izreka).
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. V primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS (glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Pobudnika sta svoj pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe utemeljevala z vloženo ustavno pritožbo, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo. Zato je bilo treba že iz tega razloga zavreči tudi pobudo (2. točka izreka).
 
5. V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Ustavno sodišče je odločilo, kot izhaja iz 3. točke izreka.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi z drugo alinejo drugega odstavka 55.a člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ter tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
 
 
Opomba:
[1] Vlagatelja svojo vlogo imenujeta zahteva. Ker pa vlagatelja nista upravičena predlagatelja zahteve iz 23.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS), je Ustavno sodišče njuno vlogo obravnavalo kot pobudo.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Stanislav Zavodnik in Frančiška Zavodnik, oba Ravne na Koroškem
Datum vloge:
24.11.2010
Datum odločitve:
06.06.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje zavrženje
Dokument:
US29480