U-I-60/10, Up-314/10

Opravilna št.:
U-I-60/10, Up-314/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.60.10
Akt:
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) (ZJU), 1. odst. 64. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 274/2008 z dne 14. 12. 2009
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 64. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) se zavrže. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 274/2008 z dne 14. 12. 2009 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic. 1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-60/10-6
Up-314/10-7
6. 6. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Irene Jan, Zgornje Gorje, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Mirko Bandelj, d. o. o., Ljubljana, na seji 6. junija 2011
 
sklenilo:
 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 64. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) se zavrže. 
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 274/2008 z dne 14. 12. 2009 se ne sprejme. 
 
Obrazložitev
 
1. Ustavna pritožnica in pobudnica je kandidirala za ponovno imenovanje na položajno uradniško mesto načelnika upravne enote. Uradniški svet jo je ocenil za primerno kandidatko, vendar je minister izbral in imenoval drugo, prav tako primerno kandidatko. Upravno sodišče je v upravnem sporu po 4. členu Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10 – v nadaljevanju ZUS-1) pritožnici delno ugodilo. Ugotovilo je, da so bile v postopku izbire kršene njene ustavne pravice do enakega varstva pravic zaradi neustrezne obravnave njene kandidature v postopku izbire (22. člen v zvezi s 34. členom Ustave – pravica do osebnega dostojanstva in varnosti). Zoper to sodbo se je pritožilo Ministrstvo za javno upravo. Vrhovno sodišče je pritožbi ugodilo in sodbo Upravnega sodišča spremenilo tako, da je tožbo zavrnilo.
 
2. Pritožnica očita sodbi Vrhovnega sodišča, da krši njene ustavne pravice do enakosti pred zakonom, enakega varstva pravic in pravnega sredstva (drugi odstavek 14. člena, 22. in 25. člen Ustave). Ne ugovarja politični diskreciji ministra ne njegovemu izboru, pač pa meni, da je bila zaradi načina in postopka imenovanja ostalih uradnikov, ki jim je potekel mandat v istem času kot njej, obravnavana neenako. Politična diskrecija naj ne bi dovoljevala, da bi smel minister enako primerne kandidate za določeno položajno mesto obravnavati na neenak način, ampak naj bi v vsebinsko enakih primerih sprejemal enake odločitve. Sodbi Vrhovnega sodišča očita pomanjkljivo obrazložitev presoje očitkov glede sporne izbire.
 
3. Hkrati z ustavno pritožbo vlaga tudi pobudo za začetek postopka za presojo ustavnosti prvega odstavka 64. člena Zakon o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU). Določbi očita neskladje s 25. in 122. členom Ustave. Ker izbire iz seznama primernih kandidatov funkcionarju ni treba obrazložiti, naj bi bili neizbrani primerni kandidati prikrajšani za učinkovito pravno varstvo svojih pravic, saj se zoper akt o izbiri ne morejo pritožiti, ta pa ni niti obrazložen. Izpodbijana določba naj bi omogočala ustvarjanje pravnih položajev, ki so v neskladju z ustavno zajamčenimi človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami. Obrazložitev odločitve funkcionarja bi morala biti po mnenju pobudnice podana v takšni meri, da bi bilo mogoče preverjati razumnost njegove odločitve, torej naj bi obsegala vsaj glavne objektivne in stvarne razloge, ki so ga vodili do odločitve.
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. Pobudnica zatrjuje, da je izpodbijana določba v neskladju z ustavno zajamčenimi človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami. Pobudnica je zoper izbiro ministra vložila tožbo v upravnem sporu po 4. členu ZUS-1, ki zagotavlja sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V tem upravnem sporu pa ni uveljavljala očitka o domnevni protiustavnosti prvega odstavka 64. člena ZJU. To pomeni, da v materialnem smislu ni izčrpala pravnega sredstva, ki ji je bilo na voljo za varstvo njenih ustavnih pravic. Glede na ustaljeno ustavnosodno presojo (glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82) je treba zato njeno pobudo zavreči.
 
6. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker zatrjevane kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin niso podane.
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Irena Jan, Zgornje Gorje
Datum vloge:
08.03.2010
Datum odločitve:
06.06.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
US29479