U-I-170/10, Up-926/10

Opravilna št.:
U-I-170/10, Up-926/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.170.10
Akt:
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11) (ZFPPIPP), 429. čl., 430. čl. in 440. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cpg 304/2010 z dne 5. 5. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Srg 2009/38151 z dne 1. 2. 2010.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cpg 304/2010 z dne 5. 5. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Srg 2009/38151 z dne 1. 2. 2010 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 429., 430. in 440. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja. Če morebitna ugoditev ustavni pritožbi ne bi mogla izboljšati pritožnikovega pravnega položaja, jo Ustavno sodišče zavrže.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje. 1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude. 1.4.52.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Pravni interes za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-170/10-8
Up-926/10-8
1. 7. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Gregorja Garbajsa, Ljubljana – Šmartno, ki ga zastopa mag. Miha Šipec, odvetnik v Ljubljani, na seji dne 1. julija 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cpg 304/2010 z dne 5. 5. 2010 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Srg 2009/38151 z dne 1. 2. 2010 se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 429., 430. in 440. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11) se zavrže. 
 
 
Obrazložitev
 
 
1. Pritožnik (oziroma pobudnik) je vložil v svojem imenu in kot zakoniti zastopnik v imenu družbe SPORT EXTREME, d. o. o., Ljubljana, ustavno pritožbo, s katero izpodbija v izreku navedena sklepa sodišč, ki se nanašata na izbris navedene družbe. Prav tako je v imenu obeh hkrati z njo vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 429., 430. in 440. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP). Zatrjuje kršitev 22., 23. in 25. člena Ustave ter 6. in 13. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP).
 
2. Iz podatkov poslovnega registra Slovenije pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izhaja, da je bila družba izbrisana iz sodnega registra 21. 12. 2009. Ker je družba prenehala obstajati še pred vložitvijo ustavne pritožbe in pobude, je Ustavno sodišče štelo, da ju je vložil pritožnik v svojem imenu. Zato je pritožnika obravnavalo kot edinega vlagatelja ustavne pritožbe in pobude. Glede na to, da je bila družba SPORT EXTREME, d. o. o., Ljubljana, na katero se izpodbijana sklepa sodišč nanašata, izbrisana iz sodnega registra, pa pritožnik ne izkazuje več pravnega interesa za vložitev ustavne pritožbe. Morebitna ugoditev ustavni pritožbi in posledična razveljavitev izpodbijanih sklepov namreč ne bi vplivala na izboljšanje njegovega pravnega položaja. Zato je Ustavno sodišče njegovo ustavno pritožbo zavrglo (1. točka izreka).
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Izpodbijane določbe ZFPPIPP ne učinkujejo neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Pritožnik je sicer vložil ustavno pritožbo, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo. Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, zato ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb. Glede na to je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi druge alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič, ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Gregor Garbajs, Ljubljana – Šmartno in drugi
Datum vloge:
13.07.2010
Datum odločitve:
01.07.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje zavrženje
Dokument:
US29497