U-I-26/11, Up-155/11

Opravilna št.:
U-I-26/11, Up-155/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.26.11
Akt:
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP) Ustavna pritožba zoper vmesno sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1764/2010 z dne 6. 10. 2010 v zvezi z drugo alinejo 1. točke izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3094/2007-I z dne 28. 10. 2009.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper vmesno sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1764/2010 z dne 6. 10. 2010 v zvezi z drugo alinejo 1. točke izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3094/2007-I z dne 28. 10. 2009 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če zoper izpodbijani posamični akt niso izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva, pogoji za izjemno obravnavo pa niso izpolnjeni. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje. 1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude. 1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev .
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.5, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-26/11-5
Up-155/11-6
1. 7. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Zlatka Kreča, Nizozemska, ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 1. julija 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper vmesno sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1764/2010 z dne 6. 10. 2010 v zvezi z drugo alinejo 1. točke izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3094/2007-I z dne 28. 10. 2009 se zavrže. 
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Višje sodišče je v pravdnem postopku z vmesno sodbo delno spremenilo zavrnilno sodbo sodišča prve stopnje med drugim tako, da je glede zahtevka za plačilo uporabnine ugotovilo obstoj temelja zahtevka za znesek 9.556,15 EUR. Pritožnik izpodbija takšno odločitev Višjega sodišča. Hkrati z ustavno pritožbo vlaga pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Izpodbijani predpis naj bi bil v neskladju z 22. in 25. členom Ustave, ker naj strankam pravdnega postopka (drugače kot naj bi veljalo za druge sodne postopke) ne bi zagotavljal učinkovitega pravnega sredstva zoper sodno odločbo, spremenjeno na pritožbeni stopnji zaradi spremenjenega dejanskega stanja. Pritožnik oziroma pobudnik trdi, da predlog za dopustitev revizije ne pomeni takšnega pravnega sredstva, ker ga ni mogoče utemeljiti z očitki o zmotni oziroma nepopolni ugotovitvi dejanskega stanja.
 
2. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker pravna sredstva niso izčrpana (1. točka izreka). Razloge za takšno odločitev je Ustavno sodišče sprejelo v sklepu senata št. Up-678/09 z dne 20. 10. 2009 (Uradni list RS, št. 88/09).
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Pobudnikov pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanega predpisa je temeljil na vloženi ustavni pritožbi, ki jo je Ustavno sodišče iz navedenih razlogov zavrglo. Zato je Ustavno sodišče zavrglo tudi njegovo pobudo (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi pete alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 

dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Zlatko Kreč, Nizozemska
Datum vloge:
04.02.2011
Datum odločitve:
01.07.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje zavrženje
Dokument:
US29502