U-I-72/10

Opravilna št.:
U-I-72/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.72.10
Akt:
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 36/09), 6. čl.
Izrek:
Člen 6 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 36/09), kolikor kategorizira javno pot "Golušnik-Gorenje Kamenje", v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 502/10, k. o. Ždinja vas, se razveljavi.
Evidenčni stavek:
Ker Mestna občina s pobudnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišča niti ni izvedla postopka razlastitve, je Odlok o kategorizaciji, kolikor na zemljišču pobudnika kategorizira javno pot, v neskladju z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/05 – ZJC-B) in z 69. členom Ustave. Ker odlok v tem delu nedopustno posega v lastninsko pravico, je v neskladju tudi s 33. členom Ustave.
Geslo:
1.5.51.1.17.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Razveljavitev - Podzakonskega predpisa. 5.3.36.1 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Pravica do lastnine - Razlastitev. 5.3.36 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Pravica do lastnine (33, 67).
Pravna podlaga:
Člen 33, 69, Ustava [URS] Člen 45.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-72/10-7
6. 7. 2011
 
O D L O Č B A
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Dušana Udovča, Šmarješke Toplice, na seji 6. julija 2011
 
odločilo:
 
Člen 6 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 36/09), kolikor kategorizira javno pot "Golušnik-Gorenje Kamenje", v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 502/10, k. o. Ždinja vas, se razveljavi. 
 
Obrazložitev
 
A.
 
1. Pobudnik izpodbija 6. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju Odlok o kategorizaciji), kolikor kategorizira javno pot "Golušnik-Gorenje Kamenje", v delu, ki poteka po njegovem zemljišču. Odlok o kategorizaciji naj bi bil v izpodbijanem delu v neskladju s 33. in 69. členom Ustave. Pobudnik navaja, da Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju Mestna občina) z njim ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišča, po katerem poteka javna pot, niti mu ni zemljišča odvzela proti odškodnini oziroma nadomestilu v naravi.
 
2. Mestna občina odgovarja, da poteka po zemljišču pobudnika del javne poti "Golušnik-Gorenje Kamenje". Navaja, da je pobudniku že predlagala odkup zemljišča, vendar se pobudnik ni strinjal s ponujeno ceno. Zato je pristojnemu upravnemu organu za zemljišče parc. št. 502/10, k. o. Ždinja vas, predlagala uvedbo razlastitvenega postopka.
 
 
B.
 
3. Iz zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da je pobudnik lastnik zemljišča parc. št. 502/10, k. o. Ždinja vas, po katerem poteka javna pot "Golušnik-Gorenje Kamenje". Pobudnik zato izkazuje pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji, kolikor se nanaša na javno pot, ki poteka po njegovem zemljišču. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo odločanje o stvari sami.
 
4. Odlok o kategorizaciji je bil sprejet na podlagi Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 42/09 in 109/09 – v nadaljevanju ZJC), ki se je prenehal uporabljati z dnem začetka uporabe Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 – v nadaljevanju ZCest-1). Na podlagi 126. člena ZCest-1 morajo občine svoje predpise uskladiti z določbami ZCest-1 v enem letu od njegove uveljavitve, tj. do 1. aprila 2012. Odlok o kategorizaciji določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo. V 6. členu Odlok o kategorizaciji med javnimi potmi pod zaporedno številko 269 kategorizira javno pot "Golušnik-Gorenje Kamenje", ki poteka po zemljišču v lasti pobudnika.
 
5. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem ali omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih določa zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne koristi kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki jo zagotavlja 33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev lastninske pravice na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva, naj zakon uredi pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko opravi v postopku, v katerem se za konkreten primer ugotovi, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za razlastitev, in v katerem sta zagotovljena tudi sodno varstvo ter nadomestilo v naravi ali odškodnina.
 
6. Pojem in status javnih cest ureja 3. člen ZCest-1. Javne ceste so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsakdo prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa. V prvem odstavku 39. člena ZCest-1 je določeno, da so javne ceste državne in občinske. Po drugem odstavku 39. člena ZCest-1 so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske ceste pa v lasti občin. Enake določbe je imel tudi ZJC. Občina določeno cesto kategorizira, če je za takšno kategorizacijo izkazana javna korist in če cesta ustreza merilom za kategorizacijo javnih cest. Če so zemljišča, po katerih naj bi potekala javna cesta, ki jo občina namerava kategorizirati, v zasebni lasti, mora občina takšna zemljišča pred kategorizacijo pridobiti s pravnim poslom oziroma v postopku razlastitve. V primerih, ko že obstoječe javne ceste potekajo po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, kot določa drugi odstavek 39. člena ZCest-1 oziroma je določal prvi odstavek 3. člena ZJC, prehodna ureditev iz 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/05 – v nadaljevanju ZJC-B), ki na podlagi drugega odstavka 123. člena ZCest-1 še vedno velja, predvideva, da se lahko lastninska pravica na teh nepremičninah odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, ki je urejen z navedeno določbo ZJC-B.
 
7. V obravnavani zadevi Mestna občina s pobudnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišča, po katerem poteka javna pot "Golušnik-Gorenje Kamenje". Zoper njegovo nepremičnino pred sprejetjem Odloka o kategorizaciji tudi ni bil izveden postopek razlastitve. Zato je 6. člen Odloka o kategorizaciji v izpodbijanem delu v neskladju z 19. členom ZJC-B in 69. členom Ustave. Ker 6. člen Odloka o kategorizaciji v tem delu nedopustno posega v lastninsko pravico, je v neskladju tudi s 33. členom Ustave. Ustavno sodišče je zato 6. člen Odloka o kategorizaciji, kolikor kategorizira javno pot "Golušnik-Gorenje Kamenje", v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 502/10, k. o. Ždinja vas, razveljavilo.
 
C.
 
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 46/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
zanj
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Dušan Udovč, Šmarješke Toplice
Datum vloge:
17.03.2010
Datum odločitve:
06.07.2011
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
razveljavitev ali odprava
Dokument:
US29525