U-I-284/10

Opravilna št.:
U-I-284/10
Akt:
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 111/08), 6. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 111/08), kolikor kategorizira javno pot "Zg. Prebold – ribnik", v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 585/18, k. o. Prebold, se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3. Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-284/10-6
6. 7. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Ane Butala, Ljubljana, na seji 6. julija 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 111/08), kolikor kategorizira javno pot "Zg. Prebold ribnik", v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 585/18, k. o. Prebold, se zavrže.
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica izpodbija 6. člen Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (v nadaljevanju Odlok o kategorizaciji), kolikor kategorizira javno pot "Zg. Prebold – ribnik", v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 585/18, k. o. Prebold. Zatrjuje, da je v neskladju s 33. in 69. členom Ustave ter z 88. členom Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 26/2000 – ZDen). Svoj pravni interes utemeljuje z zatrjevanjem, da je dedinja denacionalizacijskega upravičenca do zemljišča parc. št. 585/18, k. o. Prebold, po katerem naj bi potekala sporna javna pot. Navaja, da je prvostopenjski upravni organ v postopku denacionalizacije izdal delno odločbo, zoper katero se je pritožila.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Pobudnica je zoper delno odločbo, ki jo je v postopku denacionalizacije izdal prvostopenjski upravni organ in ki se nanaša tudi na zemljišče parc. št. 585/18, k. o. Prebold, vložila pritožbo. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
zanj
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Ana Butala, Ljubljana
Datum vloge:
27.12.2010
Datum odločitve:
06.07.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US29522