U-I-269/10

Opravilna št.:
U-I-269/10
Akt:
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 92/99, 137/06 in 106/09), 5. čl.
Izrek:
Člen 5 Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 92/99, 137/06 in 106/09), kolikor kategorizira javno pot "Prekopa-Vodni hram", v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 55/0, 56/0, 57/0, 58/0 in 1516/1, vse k. o. Prekopa, se razveljavi.
Evidenčni stavek:
Ker Občina s pobudnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč niti ni izvedla postopka razlastitve, je Odlok o kategorizaciji, kolikor na zemljiščih pobudnika kategorizira javno pot, v neskladju z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-B) in z 69. členom Ustave. Ker Odlok v tem delu nedopustno posega v lastninsko pravico, je v neskladju tudi s 33. členom Ustave.
Geslo:
1.5.51.1.17.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Razveljavitev - Podzakonskega predpisa. 5.3.36.1 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Pravica do lastnine (33, 67) - Razlastitev. 5.3.36 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Pravica do lastnine (33, 67).
Pravna podlaga:
Člen 33, 69, Ustava [URS] Člen 45.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-269/10-6
6. 7. 2011
 
O D L O Č B A
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Vinka Jagodiča, Vransko, ki ga zastopa Matjaž Klep, odvetnik v Celju, na seji 6. julija 2011
 
odločilo:
 
Člen 5 Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 92/99, 137/06 in 106/09), kolikor kategorizira javno pot "Prekopa-Vodni hram", v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 55/0, 56/0, 57/0, 58/0 in 1516/1, vse k. o. Prekopa, se razveljavi. 
 
Obrazložitev
 
A.
 
1. Pobudnik izpodbija 3. člen Odloka o spremembah Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 106/09 – v nadaljevanju Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji/09), kolikor kategorizira javno pot "Prekopa-Vodni hram", v delu, ki poteka po njegovih zemljiščih. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji/09 naj bi bil v izpodbijanem delu v neskladju z Zakonom o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 42/09 in 109/09 – v nadaljevanju ZJC) in s 33. členom Ustave. Pobudnik navaja, da Občina Vransko (v nadaljevanju Občina) z njim ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč, po katerih poteka javna pot "Prekopa-Vodni hram", niti ni izvedla razlastitvenega postopka za pridobitev teh zemljišč.
 
2. Občina na pobudo ni odgovorila.
 
 
B.
 
3. Iz zemljiškoknjižnih izpiskov izhaja, da je pobudnik lastnik zemljišč parc. št. 55/0, 56/0, 57/0, 58/0 in 1516/1, vse k. o. Prekopa, po katerih poteka javna pot "Prekopa-Vodni hram". Pobudnik zato izkazuje pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko (v nadaljevanju Odlok o kategorizaciji), kolikor se nanaša na javno pot, ki poteka po njegovih zemljiščih. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 92/99) javne poti "Prekopa-Vodni hram" ni kategoriziral. Občina je sporno javno pot kategorizirala z Odlokom o spremembah Odloka o kategorizaciji/09, ki je začel veljati 23. decembra 2010. Pobuda je zato v skladu s tretjim odstavkom 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) pravočasna. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS nadaljevalo odločanje o stvari sami.
 
4. Odlok o kategorizaciji je bil sprejet na podlagi ZJC, ki se je prenehal uporabljati z dnem začetka uporabe Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 – v nadaljevanju ZCest-1). Na podlagi 126. člena ZCest-1 morajo občine svoje predpise uskladiti z določbami ZCest-1 v enem letu od njegove uveljavitve, tj. do 1. aprila 2012. Odlok o kategorizaciji določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo. V 5. členu Odlok o kategorizaciji med javnimi potmi pod zaporedno številko 91 kategorizira javno pot "Prekopa-Vodni hram", ki poteka po zemljiščih v lasti pobudnika.
 
5. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem ali omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih določa zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne koristi kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki jo zagotavlja 33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev lastninske pravice na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva, naj zakon uredi pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko opravi v postopku, v katerem se za konkreten primer ugotovi, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za razlastitev, in v katerem sta zagotovljena tudi sodno varstvo ter nadomestilo v naravi ali odškodnina.
 
6. Pojem in status javnih cest ureja 3. člen ZCest-1. Javne ceste so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsakdo prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa. V prvem odstavku 39. člena ZCest-1 je določeno, da so javne ceste državne in občinske. Po drugem odstavku 39. člena ZCest-1 so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske ceste pa v lasti občin. Enake določbe je imel tudi ZJC. Občina določeno cesto kategorizira, če je za takšno kategorizacijo izkazana javna korist in če cesta ustreza merilom za kategorizacijo javnih cest. Če so zemljišča, po katerih naj bi potekala javna cesta, ki jo občina namerava kategorizirati, v zasebni lasti, mora občina takšna zemljišča pred kategorizacijo pridobiti s pravnim poslom oziroma v postopku razlastitve. V primerih, ko že obstoječe javne ceste potekajo po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, kot določa drugi odstavek 39. člena ZCest-1 oziroma je določal prvi odstavek 3. člena ZJC, prehodna ureditev iz 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/05 – v nadaljevanju ZJC-B), ki na podlagi drugega odstavka 123. člena ZCest-1 še vedno velja, predvideva, da se lahko lastninska pravica na teh nepremičninah odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, ki je urejen z navedeno določbo ZJC-B.
 
7. V obravnavani zadevi Občina s pobudnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč, po katerih poteka javna pot "Prekopa-Vodni hram". Zoper njegove nepremičnine tudi ni bil izveden postopek razlastitve. Zato je 5. člen Odloka o kategorizaciji v izpodbijanem delu v neskladju z 19. členom ZJC-B in 69. členom Ustave. Ker 5. člen Odloka o kategorizaciji v tem delu nedopustno posega v lastninsko pravico, je v neskladju tudi s 33. členom Ustave. Ustavno sodišče je zato 5. člen Odloka o kategorizaciji, kolikor kategorizira javno pot "Prekopa-Vodni hram", v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 55/0, 56/0, 57/0, 58/0 in 1516/1, vse k. o. Prekopa, razveljavilo.
C.
 
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 46/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
zanj
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Vinko Jagodič, Vransko
Datum vloge:
02.12.2010
Datum odločitve:
06.07.2011
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
razveljavitev ali odprava
Dokument:
US29537