U-I-184/10

Opravilna št.:
U-I-184/10
Akt:
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 7/09)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 7/09), kolikor ne kategorizira javne ceste po zemljišču parc. št. 1905/1 in 1511/8, obe k. o. Šentjernej, se zavrne. Pobudnik sam nosi svoje stroške postopka s pobudo.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
Geslo:
1.5.51.1.5 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude. 1.5.51.1.11 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Odločitev o stroških .
Pravna podlaga:
Člen 26.2, 34.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-184/10-10
12. 9. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Franca Frankoviča, Šentjernej, ki ga zastopa skrbnica Jožica Hudoklin, Šentjernej, po pooblastilu Odvetniške družbe Petrič – Kotar, o. p., d. o. o., Novo mesto, na seji 12. septembra 2011
 
sklenilo:
 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 7/09), kolikor ne kategorizira javne ceste po zemljišču parc. št. 1905/1 in 1511/8, obe k. o. Šentjernej, se zavrne. 
 
2. Pobudnik sam nosi svoje stroške postopka s pobudo. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnik izpodbija Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentjernej (v nadaljevanju Odlok), kolikor ne kategorizira javne ceste po njegovem zemljišču. Pobudnik naj bi pred sprejetjem izpodbijanega predpisa obvestil Občino Šentjernej (v nadaljevanju Občina), da po njegovem zemljišču poteka pot, po kateri se odvija javni promet in se navezuje na javno dobro, ki je kategorizirano kot javna cesta. Zatrjuje neskladje s 14. in 33. členom Ustave ter 3. členom Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 42/09 in 109/09 – v nadaljevanju ZJC). Predlaga, naj mu Občina povrne stroške postopka.
 
2. Občina odgovarja, da naj bi bila pot, ki poteka po pobudnikovih parcelah, le kolovoz, ki pa ne izpolnjuje meril za kategorizacijo javne ceste. Po tej poti naj ne bi potekal javni promet.
 
3. Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če je očitno neutemeljena ali če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. V obravnavanem primeru pobudnik očita, da je Odlok nezakonit, ker njegovo zemljišče ni kategorizirano kot javna cesta, čeprav ga uporablja večje število uporabnikov. Glede na to, da je Ustavno sodišče že večkrat pojasnilo (npr. v odločbi št. U-I-186/01 z dne 6. 11. 2003, Uradni list RS, št. 113/03, in OdlUS XII, 87), kako je treba razlagati 2. člen in prvi odstavek 3. člena ZJC ter kaj pomeni pravica do zasebne lastnine (33. člen Ustave) in razlastitev (69. člen Ustave), Ustavno sodišče ocenjuje, da od rešitve te zadeve ni pričakovati odločitve o pomembnem pravnem vprašanju, zato je pobudo zavrnilo. Pri tem se ni spuščalo v presojo obstoja pravnega interesa pobudnika.
 
4. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Ker niso podani razlogi za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS in prvega odstavka 34. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 46/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Franc Frankovič, Šentjernej
Datum vloge:
02.08.2010
Datum odločitve:
12.09.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Dokument:
US29545