U-I-80/10

Opravilna št.:
U-I-80/10
Akt:
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 45/09), 6. čl. in 50. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. in 50. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 45/09) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
Geslo:
1.5.51.1.5 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-80/10-3
12. 9. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Toneta Mohoriča, Kranj, na seji 12. septembra 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. in 50. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 45/09) se zavrne. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnik izpodbija v izreku sklepa navedeni določbi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju Odlok), ki urejata obvezno vključenost v sistem ravnanja z odpadki in obveznost plačila storitve. Meni, da je Odlok v izpodbijanem delu v neskladju s četrtim odstavkom 153. člena in 45. členom Ustave ter z 8. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo – OZ).
 
2. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Po oceni Ustavnega sodišča ta pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo.
 
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Tone Mohorič, Kranj
Datum vloge:
26.03.2010
Datum odločitve:
12.09.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Dokument:
US29546