U-I-271/10

Opravilna št.:
U-I-271/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.271.10
Akt:
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 132/03, 139/04, 120/05, 119/07, 116/08 in 100/09), 11. čl., 16.b čl. in 20. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 11., 16.b in 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 132/03, 139/04, 120/05, 119/07, 116/08 in 100/09) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.9.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Locus standi. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-271/10-4
12. 9. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Mance Repič, Ajdovščina, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o., Ljubljana, na seji 12. septembra 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 11., 16.b in 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 132/03, 139/04, 120/05, 119/07, 116/08 in 100/09) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica izpodbija 11., 16.b in 20. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju Odlok) Občine Ajdovščina. Zatrjuje, da je v neskladju z 2. in 14. členom Ustave, Zakonom o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 – ZSZ/84), Zakonom o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 – ZSZ) in Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. – ZUreP-1). Pravni interes utemeljuje z zatrjevanjem, da je zavezanka za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zemljišča, za katera velja izpodbijani Odlok.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijana 11. in 20. člen Odloka ne učinkujeta neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 11. in 20. člena Odloka. Tudi za presojo 16.b člena Odloka, ki ureja pogoje za oprostitev plačila nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, pobudnica ne izkazuje pravnega interesa. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Manca Repič, Ajdovščina
Datum vloge:
08.12.2010
Datum odločitve:
12.09.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US29547