U-I-265/10

Opravilna št.:
U-I-265/10
Akt:
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 34/09), 6. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 34/09), kolikor pod zaporedno številko 75.4 kategorizira odsek št. 928904, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 266/7, k. o. Bistrica, se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobuda je prepozna, če ni vložena v enem letu od uveljavitve izpodbijanega predpisa, ki učinkuje neposredno oziroma od dneva, ko je pobudnik izvedel za nastanek škodljivih posledic.
Geslo:
1.5.51.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude. 1.4.51.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Drugo.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-265/10-11
14. 9. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Aleša Butale, Ljubljana, na seji 14. septembra 2011
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 34/09), kolikor pod zaporedno številko 75.4 kategorizira odsek št. 928904, v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 266/7, k. o. Bistrica, se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnik izpodbija 6. člen Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič (v nadaljevanju Odlok), kolikor kategorizira javno pot, odsek št. 928904, v delu, ki naj bi potekala po njegovem zemljišču. Izpodbijani del Odloka naj bi bil v neskladju s 33. in 69. členom Ustave.
 
2. Po tretjem odstavku 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) lahko pobudnik vloži pobudo, kadar podzakonski predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, učinkuje neposredno in posega v pravice, pravne interese oziroma v pravni položaj pobudnika, v enem letu od njegove uveljavitve oziroma v enem letu od dneva, ko je pobudnik izvedel za nastanek škodljivih posledic.
 
3. Odlok je v izpodbijanem delu začel veljati 20. 5. 2009. Pobudnik je pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka vložil 12. 4. 2011, tj. več kot eno leto po uveljavitvi Odloka. Da vlaga pobudo v roku enega leta od dneva, ko je izvedel za nastanek škodljivih posledic, pa pobudnik ni izkazal. Ker njegova pobuda ni pravočasno vložena, jo je Ustavno sodišče zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Aleš Butala, Ljubljana
Datum vloge:
30.11.2010
Datum odločitve:
14.09.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US29548