U-I-34/10, Up-190/10

Opravilna št.:
U-I-34/10, Up-190/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.34.10
Akt:
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS), 1. odst. 73. čl. in 2. odst. 107. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 452/2006 z dne 19. 11. 2009 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1947/2003 z dne 23. 1. 2006
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 73. člena in drugega odstavka 107. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) se zavrne. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 452/2006 z dne 19. 11. 2009 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1947/2003 z dne 23. 1. 2006 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrne pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti kot neutemeljeno, če pobudnik v novi vlogi ne navede okoliščin, ki jih Ustavno sodišče ni ocenjevalo že v zadevi, v kateri je že odločilo, in ki bi lahko pripeljale do drugačne odločitve Ustavnega sodišča. Če očitno ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zatrjevanih v ustavni pritožbi, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ne sprejme v obravnavo.
Geslo:
1.5.51.1.5 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude. 1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-34/10-6
Up-190/10-8
12. 9. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe PRO COMMERCE, d. o. o., Kranj, ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 12. septembra 2011
 
sklenilo:
 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 73. člena in drugega odstavka 107. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) se zavrne. 
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 452/2006 z dne 19. 11. 2009 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1947/2003 z dne 23. 1. 2006 se ne sprejme. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnik izpodbija prvi odstavek 73. člena in drugi odstavek 107. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1). Zatrjuje neskladje z 2., 22., 23., 25. in 155. členom Ustave.
 
2. Vlaga tudi ustavno pritožbo, s katero izpodbija sodbo Vrhovnega sodišča v zvezi s sodbo Upravnega sodišča. Očita ji kršitev 22. in 25. člena Ustave.
 
3. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Pomembno ustavnopravno vprašanje, kadar se pobuda vlaga hkrati z ustavno pritožbo, pa je lahko samo tisto, ki je odločilno za sprejem ustavne pritožbe v obravnavo. Po oceni Ustavnega sodišča ta pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo (1. točka izreka).
 
4. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
družba PRO COMMERCE, d. o. o., Kranj
Datum vloge:
09.02.2010
Datum odločitve:
12.09.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
US29549