U-I-188/10, Up-1049/10, U-I-284/09, Up-1363/09, U-I-283/09, Up-1

Opravilna št.:
U-I-188/10, Up-1049/10, U-I-284/09, Up-1363/09, U-I-283/09, Up-1
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.188.10
Akt:
Ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. IV Ips 5/2010 z dne 25. 5. 2010 in zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 3905/2008-2455 z dne 5. 10. 2009 v zvezi z odločbo Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije št. 7101-4/2008-7 z dne 4. 9. 2008 Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZEKom), 6. odst. 104. čl. Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 21/08 – popr.) (ZP), 62. čl.
Izrek:
Ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. IV Ips 5/2010 z dne 25. 5. 2010 in zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 3905/2008-2455 z dne 5. 10. 2009 v zvezi z odločbo Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije št. 7101-4/2008-7 z dne 4. 9. 2008 se zavržejo. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 104. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 62. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 21/08 – popr.) se zavržejo.
Evidenčni stavek:
Kljub pritožnikovemu predlogu, naj Ustavno sodišče izjemoma odloča o nedovoljeni ustavni pritožbi, Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrže, če ne gre za posebej utemeljen primer. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje. 1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.52.11- Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Zadeve po 55.a členu ZUstS. 1.4.9.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Locus standi. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.a.2.4, 55.b.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-188/10-8, Up-1049/10-9
U-I-284/09-9, Up-1363/09-8
U-I-283/09-8, Up-1360/09-7
12. 9. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobud in ustavnih pritožb družbe Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana, in mag. Bojana Dremlja, Kamnik, ki ju zastopa Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 12. septembra 2011
 
sklenilo:
 
1. Ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. IV Ips 5/2010 z dne 25. 5. 2010 in zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 3905/2008-2455 z dne 5. 10. 2009 v zvezi z odločbo Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije št. 7101-4/2008-7 z dne 4. 9. 2008 se zavržejo. 
 
2. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 104. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 62. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 21/08 – popr.) se zavržejo. 
 
Obrazložitev
 
1. Pritožnika oziroma pobudnika izpodbijata v izreku tega sklepa navedene posamične akte, s katerimi je bila pravni osebi in odgovorni osebi izrečena globa zaradi prekrška po 45. točki prvega odstavka 152. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju ZEKom) zaradi kršitve šestega odstavka 104. člena ZEKom. Uveljavljata kršitev prvega odstavka 15. in 22. člena, prvega odstavka 23. člena, 28., 33., 34., 35. in 37. člena Ustave ter 8. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). Predlagata izjemno obravnavo ustavnih pritožb. Hkrati z ustavnimi pritožbami vlagata tudi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 104. člena ZEKom in 62. člena Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1). Pobudnika zatrjujeta neskladje izpodbijanih zakonskih določb z 2. členom Ustave in s tistimi določbami Ustave, katerih kršitev zatrjujeta tudi v ustavnih pritožbah.
 
2. Po prvem odstavku 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) ustavna pritožba ni dovoljena, če ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za pritožnika. Po četrti alineji drugega odstavka istega člena ZUstS se šteje, da gre za tak primer, če gre za posamične akte, izdane v zadevah prekrškov. Za take akte gre v zadevi pritožnikov. Pritožnika predlagata izjemno obravnavo ustavnih pritožb po tretjem odstavku 55.a člena ZUstS. Po tej določbi bi šlo za posebej utemeljen primer, če bi šlo za odločitev o pomembnem ustavnopravnem vprašanju, ki bi presegal pomen konkretne zadeve. Tega pogoja pritožnika nista izkazala. Ker ustavne pritožbe niso dovoljene, jih je Ustavno sodišče zavrglo (1. točka izreka).
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Pravni interes pobudnikov za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 104. člena ZEKom in 62. člena ZP-1 je temeljil na vloženih ustavnih pritožbah, ki jih je Ustavno sodišče iz navedenih razlogov zavrglo. Glede na to morebitna ugoditev pobudam ne bi izboljšala pravnega položaja pobudnikov. To pomeni, da pobudnika ne izkazujeta pravnega interesa za začetek postopka za presojo ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb. Zato je Ustavno sodišče njune pobude zavrglo (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s četrto alinejo drugega odstavka 55.a člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jože Tratnik. Sodnik Jan Zobec je bil pri odločanju v zadevi izločen. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
družba Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana, in mag. Bojan Dremelj, Kamnik
Datum vloge:
18.08.2010
Datum odločitve:
12.09.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje zavrženje
Dokument:
US29551