U-I-216/10, Up-1177/10

Opravilna št.:
U-I-216/10, Up-1177/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.216.10
Akt:
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) (ZUS), 22. čl., 66. čl. in 73. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 227/2010 z dne 14. 9. 2010 v zvezi s sodbo in sklepom Upravnega sodišča št. I U 990/2010 z dne 27. 7. 2010
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 22., 66. in 73. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) se zavrže. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 227/2010 z dne 14. 9. 2010 v zvezi s sodbo in sklepom Upravnega sodišča št. I U 990/2010 z dne 27. 7. 2010 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Pobuda za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti mora vsebovati navedbo razlogov neskladnosti predpisa z Ustavo ali zakonom. Pobudnik mora jasno in določno navesti, v čem je protiustavnost oziroma nezakonitost izpodbijane pravne ureditve. Ker pobudnik ni navedel razlogov, iz katerih naj bi bile izpodbijane zakonske določbe protiustavne, je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
Geslo:
1.5.51.1.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Nepopolna vloga. 1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-216/10-5
Up-1177/10-5
12. 9. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Antona Mohoriča, Kranj, na seji 12. septembra 2011
 
sklenilo:
 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 22., 66. in 73. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) se zavrže. 
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 227/2010 z dne 14. 9. 2010 v zvezi s sodbo in sklepom Upravnega sodišča št. I U 990/2010 z dne 27. 7. 2010 se ne sprejme. 
 
Obrazložitev
 
1. Pritožnik (oziroma pobudnik) vlaga ustavno pritožbo zoper sklep Vrhovnega sodišča, s katerim je bila zavržena pritožba zoper sodbo in sklep Upravnega sodišča, s katerima je to sodišče v zadevi brezplačne pravne pomoči zavrnilo tožbo zoper odločbo predsednika Okrožnega sodišča v Kranju in zavrglo tožbo zaradi varstva ustavnih pravic. Vrhovno sodišče je pritožbo zavrglo, ker pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča ni dovoljena (temveč samo revizija), glede pritožbe zoper sklep pa pritožnik ni izkazal, da ima opravljen pravniški državni izpit. Pritožnik zatrjuje, da so mu bile z izpodbijanimi odločitvami kršene pravice iz 14. člena, četrtega odstavka 15. člena, 22., 23., 25. in 35. člena Ustave ter da so bili kršeni tudi 6., 13., 14. in 17. člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94).
 
2. Hkrati z ustavno pritožbo vlaga pritožnik tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 22., 66. in 73. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1). Zatrjuje, da so te zakonske določbe v neskladju s 14., 23. in 25. členom Ustave. Pobude podrobneje ne obrazloži.
 
3. Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) določa v drugem odstavku 24.b člena, kaj mora vsebovati pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa. Med drugim je izrecno določeno, da mora pobuda vsebovati navedbo razlogov neskladnosti predpisa z Ustavo ali zakonom (drugi odstavek 24.b člena v zvezi s tretjo alinejo prvega odstavka 24.b člena ZUstS). Pobudnik mora torej jasno in določno navesti, v čem je protiustavnost oziroma nezakonitost izpodbijane pravne ureditve. Po tretjem odstavku 25. člena ZUstS Ustavno sodišče pobudo zavrže, če niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 24.b člena ZUstS. Ker pobudnik ni navedel razlogov, iz katerih naj bi bile izpodbijane zakonske določbe protiustavne, je Ustavno sodišče pobudo zavrglo (1. točka izreka).
 
4. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker zatrjevane kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin niso podane (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Anton Mohorič, Kranj
Datum vloge:
29.09.2010
Datum odločitve:
12.09.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
US29576