U-I-150/10

Opravilna št.:
U-I-150/10
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.150.10
Akt:
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08) (ZV), 16. čl. Sklep o pridobitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/09) Odločba št. 478-31/2009 z dne 11. 6. 2009 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/09)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 16. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o pridobitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/09) in Odločbe št. 478-31/2009 z dne 11. 6. 2009 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/09) se zavrže.
Evidenčni stavek:
V postopku za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisa Ustavno sodišče ni pristojno za presojo akta, ki po svoji pravni naravi ni predpis. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude. 1.5.51.1.27.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Nepristojnost za presojo - Posamičnih aktov in dejanj/izvajanja predpisa. 1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-150/10-3
10. 10. 2011
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Nadškofije Ljubljana, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Brecelj in partnerji, d. o. o. – o. p., Ljubljana, na seji 10. oktobra 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 16. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o pridobitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/09) in Odločbe št. 478-31/2009 z dne 11. 6. 2009 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/09) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica izpodbija 16. člen Zakona o vodah (v nadaljevanju ZV-1), Sklep o pridobitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra (v nadaljevanju Sklep) in Odločbo št. 478-31/2009 z dne 11. 6. 2009 (v nadaljevanju Odločba). Navaja, da je denacionalizacijska upravičenka za zemljišča, ki sta jih Občinski svet Občine Bohinj oziroma župan Občine Bohinj na podlagi 16. člena ZV-1 s Sklepom oziroma Odločbo razglasila za naravno vodno javno dobro. Izpodbijani akti naj bi bili v neskladju z 2., 14., 22., 33. in 69. členom Ustave oziroma z drugim odstavkom 16. člena ZV-1. Pobudnica meni, da izpodbijani Sklep in Odločba po svoji vsebini nista posamična akta iz četrtega odstavka 5. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10 – ZUS-1), ampak splošna akta, za katerih presojo je pristojno Ustavno sodišče.
 
2. Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno presojati ustavnost in zakonitost predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil. Izpodbijana Odločba po svoji naravi ni takšen akt, ampak je posamičen akt, ki ga je na podlagi petega odstavka 16. člena ZV-1 izdal župan Občine Bohinj. Čeprav je podobna splošnemu (abstraktnemu) pravnemu aktu, je še vedno individualni upravni akt (generalna odločba), ki se nanaša na konkretno določen primer in na določene posameznike oziroma določene organizacije, ki poimensko sicer niso navedeni, ne pa na nedoločeno število abstraktnih primerov. Na podlagi 69. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10 – ZLS) odloča o zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občine pristojno sodišče v upravnem sporu. Ker Ustavno sodišče za presojo Odločbe ni pristojno, je pobudo za začetek postopka za oceno njene ustavnosti in zakonitosti zavrglo.
 
3. Pobudnica ne izkazuje niti procesnih predpostavk za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti izpodbijane določbe ZV-1 in Sklepa. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Izpodbijana določba ZV-1 in izpodbijani Sklep ne učinkujeta neposredno. Na njuni podlagi je župan Občine Bohinj izdal Odločbo, zoper katero je dovoljen upravni spor. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepih Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82) in št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08, in OdlUS XVII, 2). Iz razlogov, navedenih v citiranih sklepih, pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe oziroma za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo.
 
5. Ker je Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa zavrglo že zaradi neizkazanega pravnega interesa, se ni spuščalo v presojo pravne narave izpodbijanega Sklepa.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Nadškofija Ljubljana, Ljubljana
Datum vloge:
23.06.2010
Datum odločitve:
10.10.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US29599