U-I-119/11

Opravilna št.:
U-I-119/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.119.11
Akt:
Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05) (ZRTVS), 12. čl. Pravila Radiotelevizije Slovenija za izrabo programskega časa za predstavitev mnenj o vprašanju zakonodajnega referenduma 5. junija 2011, 7. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05) in 7. člena Pravil Radiotelevizije Slovenija za izrabo programskega časa za predstavitev mnenj o vprašanju zakonodajnega referenduma 5. junija 2011 z dne 22. 4. 2011 se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti (in zakonitosti) zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
Geslo:
1.2.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Pobudnik - Politična stranka, društvo, združenje. 1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-119/11-8
3. 11. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Stranke slovenskega naroda, Maribor, ki jo zastopa Jože Korpič, odvetnik v Murski Soboti, na seji 3. novembra 2011
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05) in 7. člena Pravil Radiotelevizije Slovenija za izrabo programskega časa za predstavitev mnenj o vprašanju zakonodajnega referenduma 5. junija 2011 z dne 22. 4. 2011 se zavrne. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica izpodbija v izreku navedene določbe. Zatrjuje neskladje teh določb s 14. in 43. členom Ustave.
 
2. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma za oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Ustavno sodišče je v zadevi št. U-I-372/96 z dne 4. 3. 1999 (Uradni list RS, št. 22/99, in OdlUS VIII, 44) že odločilo o ustavnopravnih vprašanjih, ki so vsebina pobude.[1] Ugotovilo je, da razlikovanje v obsegu časa, ki je v okviru volilne kampanje na Radioteleviziji Slovenija na razpolago zunajparlamentarnim strankam (ena tretjina) in parlamentarnim strankam (dve tretjini), ni protiustavno in tudi ne pomeni protiustavnega posega v 43. člen Ustave. Po oceni Ustavnega sodišča pobudnica ne navaja razlogov, ki jih Ustavno sodišče ne bi upoštevalo že pri prejšnjem odločanju o istih vprašanjih, niti ne odpira novih ustavnopravnih vprašanj, zato je njeno pobudo zavrnilo.
 
3. Zaradi takšne odločitve se Ustavno sodišče ni opredeljevalo do vprašanja, ali so izpolnjene procesne predpostavke za obravnavo pobude.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS in prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
zanj
 
mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednik
 
 
 
Opomba:
[1] Glede na to je tudi s sklepom št. U-I-308/05 z dne 9. 2. 2006 zavrnilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1).
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Stranka slovenskega naroda, Maribor
Datum vloge:
03.06.2011
Datum odločitve:
03.11.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Dokument:
US29618