U-I-2/11, Up-6/11

Opravilna št.:
U-I-2/11, Up-6/11
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2011:U.I.2.11
Akt:
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 102. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 499/2008 z dne 23. 11. 2010
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 102. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) se zavrne. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 499/2008 z dne 23. 11. 2010 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti (in zakonitosti) zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču. 
Geslo:
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja. 1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-2/11-7
Up-6/11-9
15. 12. 2011
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Reka Agoviča, Ljubljana, ki ga zastopa Janez Šurk, odvetnik v Ljubljani, na seji 15. decembra 2011
 
sklenilo:
 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 102. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) se zavrne.  
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 499/2008 z dne 23. 11. 2010 se ne sprejme. 
 
Obrazložitev
 
1. Pritožnik (oziroma pobudnik) izpodbija odločitev Vrhovnega sodišča. Stališču, da se 102. člen Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) nanaša le na primer odpovedi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, nasprotuje in zatrjuje, da je v neskladju z 22. členom Ustave. Meni namreč, da sta individualna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga na podlagi prve alineje prvega odstavka 88. člena ZDR in odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov večjemu številu delavcev na podlagi 96. člena ZDR enaki in v razmerju do posameznika ni nobene razlike, ter zahteva tudi enako varstvo pravic. Za pritožnika je tudi nesprejemljivo stališče Vrhovnega sodišča, da je posebna ureditev utemeljena s tem, da odpuščanje večjega števila delavcev vpliva na delovanje trga dela tako posamezne države kot notranjega evropskega trga ter da gre zato za družbeni in ne zgolj individualni problem posameznega delavca. Meni, da posameznik zaradi razlogov, na katere ne more vplivati, ne more imeti manj pravic. Ker meni, da je tudi zakonska ureditev iz enakih razlogov v neskladju z Ustavo, vlaga pritožnik tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 102. člena ZDR.
 
2. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Pomembno ustavnopravno vprašanje, kadar se pobuda vlaga hkrati z ustavno pritožbo, pa je lahko samo tisto, ki je odločilno za sprejem ustavne pritožbe v obravnavo. Po oceni Ustavnega sodišča ta pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo (1. točka izreka).
 
3. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (2. točka izreka).
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala sodnica Korpič – Horvat.
 
 
 
 
dr. Ernest Petrič
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Reko Agovič, Ljubljana
Datum vloge:
04.01.2011
Datum odločitve:
15.12.2011
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
US29637