U-I-226/14

Opravilna št.:
U-I-226/14
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2015:U.I.226.14
Akt:
Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) (ZPos), 3. odst. 9. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 9. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.  
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-226/14-7
17. 7. 2015
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Neve Miklavčič Predan, Ljubljana, na seji 17. julija 2015
 
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 9. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) se zavrže.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Pobudnica izpodbija tretji odstavek 9. člena Zakona o poslancih (v nadaljevanju ZPos). Zatrjuje njegovo neskladje z drugim odstavkom 3. člena ter 14. in 22. členom Ustave.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Tretji odstavek 9. člena ZPos določa, da poslancu ne preneha mandat v primeru iz tretje alineje prvega odstavka tega člena (tj., če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šestih mesecev), če Državni zbor sklene, da lahko opravlja poslansko funkcijo.
 
4. Pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe pobudnica utemeljuje z navedbo, da vlaga pobudo kot državljanka Republike Slovenije, ki ima volilno pravico. Meni, da imajo vsi državljani z volilno pravico, ne glede na to, za koga so glasovali, pravni interes za to, da jih zastopajo volivci, ki niso kaznovani. Pobudnica ne pojasni, na kakšen način bi ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njenega pravnega položaja. Ker pravnega interesa za izpodbijanje zakonskih določb ni mogoče utemeljiti zgolj s splošnim zavzemanjem za drugačno ureditev, pobudnica pa lastnega pravnega interesa ni izkazala, je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
 
mag. Miroslav Mozetič
                      Predsednik
 
 
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Neva Miklavčič Predan, Ljubljana
Datum vloge:
19.11.2014
Datum odločitve:
17.07.2015
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US30715