Up-17/17

Opravilna št.:
Up-17/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:Up.17.17
Akt:
Ustavna pritožba zoper I. točko izreka sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča št. I Up 161/2016 z dne 19. 10. 2016 v zvezi s I., V. in VI. točko izreka sodbe in sklepa Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 127/2016 z dne 11. 5. 2016
Izrek:
Ustavna pritožba zoper I. točko izreka sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča št. I Up 161/2016 z dne 19. 10. 2016 v zvezi s I., V. in VI. točko izreka sodbe in sklepa Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 127/2016 z dne 11. 5. 2016 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrže, če jo je vložila neupravičena oseba.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje. 1.4.52.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Upravičenost za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 55.b.1.6, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-17/17-7
24. 1. 2017
 
 
SKLEP
 
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Center za socialno delo A., ki ga zastopa Simona Marko, odvetnica v Mariboru, na seji 24. januarja 2017
 

sklenil:

 
Ustavna pritožba zoper I. točko izreka sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča št. I Up 161/2016 z dne 19. 10. 2016 v zvezi s I., V. in VI. točko izreka sodbe in sklepa Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 127/2016 z dne 11. 5. 2016 se zavrže.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Tožnica je vložila tožbo na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – ZUS-1), s katero je zahtevala ugotovitev, da je bilo z dejanjem pritožnika (v upravnem sporu prve tožene stranke) poseženo v njeno človekovo pravico; hkrati je zahtevala odpravo posledic navedenega dejanja. Upravno sodišče je delno ugodilo ugotovitvenemu zahtevku, in sicer je ugotovilo, da je bilo z dejanjem odvzema mladoletnih otrok iz vrtca, ki ga je 30. 3. 2016 izvršil pritožnik, poseženo v tožničino pravico do družinskega življenja iz 53. člena Ustave in 8. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). Zahtevek za odpravo posledic navedenega dejanja je Upravno sodišče zavrnilo. Zoper prvostopenjsko sodbo sta se pritožili obe stranki upravnega spora. Vrhovno sodišče je pritožbo tožnice delno zavrnilo, delno pa zavrglo. Pritožnikovo pritožbo je Vrhovno sodišče zavrnilo.
 
2. Pritožnik zatrjuje kršitve 2., 14., 15., 22., 23. in 25. člena Ustave. V uvodu svoje vloge pojasni, da je javni zavod in da je pravna oseba. Predlaga razveljavitev sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča ter sodbe Upravnega sodišča v izpodbijanem delu.
 
3. Ustavna pritožba kot posebno pravno sredstvo za varstvo človekovih pravic omogoča upravičencu oziroma nosilcu človekovih pravic varstvo pred posegi države in drugih javnopravnih in zasebnopravnih oseb v njegove človekove pravice in temeljne svoboščine. Upravičene osebe za vložitev ustavne pritožbe so po ustaljeni ustavnosodni presoji poleg fizičnih oseb tudi pravne osebe, in sicer v obsegu, v katerem se posamezne človekove pravice glede na svojo naravo nanje nanašajo.[1]
 
4. Ob vpogledu na spletno stran pritožnika je mogoče ugotoviti, da je pritožnik javni zavod,[2] ki opravlja socialno varstvene dejavnosti na območju Upravne enote B. za tri občine, in sicer za Mestno občino C., Občino Č. in Občino D. V okviru izvajanje javnih pooblastil pritožnik med drugim opravlja naloge, povezane z varstvom otrok in družine. Po zatrjevanju pritožnika je v konkretni zadevi do spornega dejanja odvzema otrok prišlo ob izvrševanju upravne odločbe z dne 21. 3. 2016, s katero je pritožnik odločil o odvzemu mladoletnih otrok očetu in njuni namestitvi v rejniško družino. Vendar, kot je ugotovilo Vrhovno sodišče, navedena upravna odločba ni mogla biti podlaga za izvršitev spornega dejanja, zato je pritožnik po oceni sodišča to dejanje  izvršil preuranjeno in brez ustrezne podlage, s tem pa kršil tožničino pravico do družinskega življenja. Navedeno pomeni, da je pritožnik v konkretni zadevi ravnal v vlogi oblastnega organa (ex iure imperii). V takem položaju pa glede na naravo človekovih pravic ne more biti nosilec teh pravic. Zgolj dejstvo, da je bil pritožnik stranka v postopku pred sodišči, njegovega položaja oblastnega organa v razmerju do predmeta upravnega spora, v katerem je bila izdana izpodbijana sodna odločba, ne spremeni.[3] Pritožnik tako v obravnavanem primeru nima aktivne legitimacije za vložitev ustavne pritožbe.
 
5. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo zavrgel, ker jo je vložila neupravičena oseba.
 
6. Senat je sprejel ta sklep na podlagi šeste alineje prvega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica senata Jasna Pogačar ter člana dr. Špelca Mežnar in Marko Šorli. Sklep je sprejel soglasno.
 
 
Jasna Pogačar
Predsednica senata
 
[1] Primerjaj sklep Ustavnega sodišča št. Up-98/06 z dne 21. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 139/06, in OdlUS XV, 110).
[2] V skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in nasl. – v nadaljevanju ZZ) se za opravljanje javnih služb ustanovijo javni zavodi. Javne zavode ustanovijo republika, občine, mesto in druge z zakonom pooblaščene javne pravne osebe (tretji odstavek 3. člena ZZ). Skladno z drugim odstavkom 4. člena ZZ je javni zavod pravna oseba, če ni z zakonom oziroma odlokom občine ali mesta drugače določeno.
[3] Tako Ustavno sodišče že v sklepih št. Up-157/08 z dne 4. 11. 2008 (Uradni list RS, št. 108/08, in OdlUS XVII, 98) in št. Up-3902/07 z dne 4. 11. 2008, ki sta se nanašala na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Primerjaj tudi sklep št. Up-1379/09 z dne 28. 9. 2010.
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Center za socialno delo A.
Datum vloge:
06.01.2017
Datum odločitve:
24.01.2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US31083