U-I-127/17, Up-698/17

Opravilna št.:
U-I-127/17, Up-698/17
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.127.17
Akt:
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 33/14, 76/15 in 23/17) (ZPOmK-1), 2. al. 1. odst. 28. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 64/2017 z dne 19. 4. 2017 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 267/2017 z dne 15. 2. 2017
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti druge alineje prvega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 33/14, 76/15 in 23/17) se zavrže.
 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 64/2017 z dne 19. 4. 2017 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 267/2017 z dne 15. 2. 2017 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
 
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude. 1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-127/17-9
Up-698/17-9
26. 9. 2017
 
 
                                                                      
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe PRO PLUS, d. o. o., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Fašun, Melihen, Milač, Strojan, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 26. septembra 2017
 
 

sklenilo:

 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti druge alineje prvega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 33/14, 76/15 in 23/17) se zavrže.
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 64/2017 z dne 19. 4. 2017 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 267/2017 z dne 15. 2. 2017 se ne sprejme.
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
1. Upravno sodišče je zavrglo pritožničino tožbo zoper odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Kpd 1832/2016 z dne 13. 1. 2017, s katero je sodišče odredilo preiskavo poslovnih in pripadajočih prostorov pritožnice v postopku pri omejevalnih ravnanjih na podlagi Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju ZPOmK-1). Sprejelo je stališče, da je izpodbijani akt izdalo sodišče pri izvrševanju sodne funkcije, zato ni akt, ki se lahko izpodbija s tožbo v upravnem sporu. Pritožnica je vložila pritožbo, ki jo je Vrhovno sodišče zavrnilo.
 
2. Pritožnica zatrjuje kršitev prvega odstavka 23. člena in 25. člena Ustave ter 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). Pritožnica meni, da bi zoper odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani moralo biti zagotovljeno pravno sredstvo. Ne strinja se s stališčem Vrhovnega sodišča, da je bilo zadoščeno pravici do sodnega varstva že z izdajo odredbe o preiskavi. Ker lahko Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju Agencija) na podlagi dokazov, pridobljenih s preiskavo, izda začasne ukrepe zoper pritožnico in ker zoper odredbo o preiskavi niso zagotovljena pravna sredstva, bi pritožnici sodno varstvo moralo biti zagotovljeno v upravnem sporu. Pritožnica zatrjuje, da Okrožno sodišče v Ljubljani pri izdaji odredbe o preiskavi ni odločalo kot nosilec sodne funkcije. Meni, da je bila odredba o preiskavi izdana v upravnem postopku, v katerem je sodišče zgolj preverilo, ali so bili izpolnjeni pogoji za izvedbo upravne preiskave.
 
3. Pritožnica vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti druge alineje prvega odstavka 28. člena ZPOmK-1. Zatrjuje, da je izpodbijana določba v neskladju z 2. členom Ustave.
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. Pobudnica izpodbija drugo alinejo prvega odstavka 28. člena ZPOmK-1, ki določa, da opravlja Agencija preiskavo v podjetju, proti kateremu se vodi postopek, na podlagi obrazložene pisne odredbe pristojnega sodišča ob navzočnosti polnoletnih prič. Izpodbijana določba ne učinkuje neposredno. V primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS (glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Pobudnica svoj pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe ZPOmK-1 utemeljuje z vloženo ustavno pritožbo, s katero izpodbija sklep Vrhovnega sodišča v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, s katerim je bila tožba pritožnice zavržena zaradi pomanjkanja procesnih predpostavk. Pobudnica ima pravni interes za preizkus pobude za oceno ustavnosti tistih zakonskih določb, na katerih temeljijo z ustavno pritožbo izpodbijani sklepi. Ker izpodbijana sklepa ne temeljita na drugi alineji prvega odstavka 28. člena ZPOmK-1, temveč temeljita na 36. členu Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – ZUS-1), morebitna ugoditev pobudi ne more privesti do izboljšanja pobudničinega pravnega položaja. To pomeni, da pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane določbe. Ustavno sodišče je zato njeno pobudo zavrglo (1. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (2. točka izreka).
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, dr. Rajko Knez in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon posamični akt
Vlagatelj:
Družba PRO PLUS d. o. o., Ljubljana
Datum vloge:
31.07.2017
Datum odločitve:
26.09.2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
US31196