U-I-126/16, Up-628/16

Opravilna št.:
U-I-126/16, Up-628/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2017:U.I.126.16
Akt:
Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Čatež, d. d., iz vrtin K-1/69, V-3/69, V-16/97, V-17/97, V-1/63, V-4/63 in V-14/72 (Uradni list RS, št. 103/15), od 5. čl. do 10. čl., 12. čl., 13. čl. in 14.čl. Sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 119/2016 z dne 18. 5. 2016 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 133/2016 z dne 15. 3. 2016
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13. in 14. člena Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Čatež, d. d., iz vrtin K-1/69, V-3/69, V-16/97, V-17/97, V-1/63, V-4/63 in V-14/72 (Uradni list RS, št. 103/15) se zavrže.
 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 119/2016 z dne 18. 5. 2016 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 133/2016 z dne 15. 3. 2016 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
 
Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.5.51.2.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker je zadeva majhnega pomena. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3., 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-126/16-5
Up-628/16-8
19. 12. 2017
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe Terme Čatež, d. d., Čatež ob Savi, ki jo zastopa Stojan Zdolšek, odvetnik v Ljubljani, na seji 19. decembra 2017
 

sklenilo:

 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13. in 14. člena Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Čatež, d. d., iz vrtin K-1/69, V-3/69, V-16/97, V-17/97, V-1/63, V-4/63 in V-14/72 (Uradni list RS, št. 103/15) se zavrže.
 
2. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 119/2016 z dne 18. 5. 2016 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 133/2016 z dne 15. 3. 2016 se ne sprejme.
 

OBRAZLOŽITEV

 
 
A.
 
1. Pritožnici je bila z odločbo Vlade podeljena koncesija za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Čatež, d. d., Čatež ob Savi. Vložila je tožbo, ki jo je Upravno sodišče zavrglo. Sprejelo je stališče, da pritožnica nima pravnega interesa za izpodbijane odločbe, s katero ji je bila podeljena koncesija. Pritožnica je vložila pritožbo, ki jo je Vrhovno sodišče zavrnilo.
 
2. Pritožnica zatrjuje kršitev 22., 23., 25., 33. in 74. člena Ustave. Meni, da je stališče Upravnega in Vrhovnega sodišča, da nima pravnega interesa za tožbo zoper odločbo o podelitvi koncesije, v neskladju s prvim odstavkom 23. člena Ustave. Sodišči naj ne bi upoštevali posebnosti, ki so značilne za koncesijska razmerja. Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Čatež, d. d., iz vrtin K-1/69, V-3/69, V-16/97, V-17/97, V-1/63, V-4/63 in V-14/72 (v nadaljevanju Uredba) naj bi bila protiustavna in nezakonita. Pritožnica naj bi imela pravni interes za tožbo zoper odločbo o izbiri, ker naj bi ta temeljila na protiustavni in nezakoniti Uredbi. Onemogočeno naj bi ji bilo pridobiti koncesijo in skleniti koncesijsko pogodbo brez kršitev ustavnih in zakonskih pravic. Izpodbijana odločba naj bi, po mnenju pritožnice, kljub navidezni pozitivnosti, njen pravni položaj bistveno spremenila in poslabšala. S protiustavno in nezakonito Uredbo naj bi ji bile naložene številne obveznosti, na katere naj ne bi imela nobenega vpliva. Pritožnica nasprotuje višini koncesnine, ki naj bi bila določena brez ustrezne zakonske podlage. Namen tožbe zoper odločbo o izbiri naj bi bil odpraviti odločbo in vzpostaviti stanje, v katerem bi lahko pritožnica pridobila koncesijo ter sklenila koncesijsko pogodbo brez kršitev ustavnih pravic. Upravno in Vrhovno sodišče naj bi kršili 22. člen Ustave, ker se naj ne bi opredelili do pritožničinih tožbenih in pritožbenih navedb o posebnostih koncesijskega razmerja, o protiustavnosti in nezakonitosti Uredbe, o napačni uporabi materialnega prava, o bistvenih kršitvah postopka in o trditvah, da je namen sodnega varstva v odpravi koncesijske odločbe, ki temelji na protiustavni in nezakoniti Uredbi. Pritožnici naj bi bila kršena pravica iz 25. člena Ustave, ker naj se Vrhovno sodišče ne bi opredelilo do bistvenih pritožbenih navedb. Meni tudi, da sta Upravno in Vrhovno sodišče kršili 33. in 74. člen Ustave, ker naj bi obveznost plačila koncesnine temeljila na protiustavni in nezakoniti Uredbi. Z Uredbo naj bi bila določena nesorazmerna obremenitev pritožnice.
 
3. Pritožnica je vložila tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13. in 14. člena Uredbe. Zatrjuje, da je Uredba v neskladju z 2. členom, drugim odstavkom 3. člena, drugim odstavkom 14. člena, 33., 74., 87. členom, drugim in tretjim odstavkom 120. člena, 147. členom in tretjim odstavkom 153. člena Ustave. Trdi, da izpodbijane določbe učinkujejo neposredno, ker Direkcija Republike Slovenije za vode neposredno na podlagi teh določb Uredbe izdaja račune za plačilo koncesije. Pravni interes utemeljuje tudi z vloženo ustavno pritožbo.
 
 
B.
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. Pobudnica izpodbija 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13. in 14. člen Uredbe. Z odločbo sta ji bila podeljena koncesija in upravičenje do sklenitve koncesijske pogodbe v določenem roku. S koncesijsko pogodbo se pogodbeni stranki podrobneje dogovorita o pravicah in obveznostih, med drugim tudi o pogojih in načinu plačevanja plačila za koncesijo (3. točka prvega odstavka 141. člena Zakona o vodah, Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15 – ZV-1). Če pride pri izvajanju koncesijske pogodbe do spora med koncedentom in koncesionarjem, odloča o sporu redno sodišče (40. člen Zakona o gospodarskih javnih službah, Uradni list RS, št. 32/93 in 57/11 – v nadaljevanju ZGJS). Ker Uredba ne posega neposredno v položaj pobudnice, se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu št. U-I-330/05, U-I-331/05, U-I-337/05 z dne 18. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 101/07, in OdlUS XVI, 79). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanih določb.[1]
 
6. Pobudnica svoj pravni interes za presojo ustavnosti izpodbijanih določb Uredbe utemeljuje tudi z vloženo ustavno pritožbo, s katero izpodbija sklep Vrhovnega sodišča v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, s katerim je bila tožba pritožnice zavržena zaradi pomanjkanja pravnega interesa. Pobudnica bi lahko izkazala pravni interes le za začetek postopka za oceno ustavnosti tistih zakonskih ali podzakonskih določb, na katerih temeljita sklepa, izpodbijana z ustavno pritožbo. Ker ne temeljita na izpodbijanih določbah Uredbe, temveč na določbah Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 –ZUS-1), morebitna ugoditev pobudi ne bi mogla privesti do izboljšanja pobudničinega pravnega položaja. Zato pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb Uredbe. Ustavno sodišče je njeno pobudo zavrglo (1. točka izreka).
 
7. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (2. točka izreka).
 
 
C.
 
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in drugega odstavka 55.b člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sodnik dr. Rajko Knez je bil pri odločanju v zadevi izločen. Sklep je sprejelo soglasno.
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
 ⇒
 
 
 
[1] Primerjaj s sklepi Ustavnega sodišča št. U-I-200/16, št. U-I-201/16 in št. U-I-202/16, vsi z dne 26. 10. 2017, 3. točka obrazložitve.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
podzakonski akt posamični akt
Vlagatelj:
Terme Čatež, d.d., Čatež ob Savi
Datum vloge:
26.07.2016
Datum odločitve:
19.12.2017
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
US31312