Up-767/16, U-I-167/16

Opravilna št.:
Up-767/16, U-I-167/16
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2018:Up.767.16
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 459/2016 z dne 13. 7. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 6174/2015 z dne 14. 6. 2016 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 2. odst. 242. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 459/2016 z dne 13. 7. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 6174/2015 z dne 14. 6. 2016 se zavrže.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 242. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Če pritožnik nima več pravnega interesa za nadaljevanje postopka z ustavno pritožbo, jo Ustavno sodišče zavrže. 
 
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje. 1.4.52.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Pravni interes za vložitev ustavne pritožbe. 1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-767/16-18
U-I-167/16-14
12. 7. 2018
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe Mateja Sukiča, Murska Sobota, ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 12. julija 2018
 

sklenilo:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 459/2016 z dne 13. 7. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 6174/2015 z dne 14. 6. 2016 se zavrže.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 242. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) se zavrže.
 
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Pritožnik kot družbenik izpodbija v izreku navedena sklepa o ustavitvi postopka prisilne poravnave in začetku stečajnega postopka nad družbo FINANDER, d. o. o., Ljubljana. Hkrati z ustavno pritožbo vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 242. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP). V pobudi navaja, da je 242. člen ZFPPIPP v neskladju s 14., 22. in 25. členom Ustave, ker družbeniku stečajnega dolžnika v primeru, ko sodišče ustavi postopek prisilne poravnave in začne postopek stečaja na podlagi druge alineje 1. točke četrtega odstavka 192. člena ZFPPIPP, ne daje pravice do pritožbe. V svoji vlogi navaja, da vlaga tudi podrejeno pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. točke četrtega odstavka 192. člena ZFPPIPP.
 
2. Ustavno sodišče pazi na obstoj procesnih predpostavk po uradni dolžnosti ves čas postopka. Procesna predpostavka za odločanje o ustavni pritožbi je tudi obstoj pravnega interesa (druga alineja prvega odstavka 55.b člena ZUstS). Ker je Ustavno sodišče z odločbo št. Up-769/16, U-I-81/17 z dne 12. 7. 2018 izpodbijana akta že razveljavilo in vrnilo v novo odločanje, pritožnik ne izkazuje več pravnega interesa za odločitev o ustavni pritožbi. Ustavno sodišče je zato njegovo ustavno pritožbo zavrglo (1. točka izreka). Pri tem se ni ukvarjalo z vprašanjem izčrpanosti pravnih sredstev.
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v pobudnikove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
4. Pobudnik izpodbija 242. člen ZFPPIPP v zvezi s pravico družbenika do pritožbe zoper sklep o začetku stečajnega postopka. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se pobuda lahko vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82). Pobudnik je ustavno pritožbo sicer vložil, vendar jo je Ustavno sodišče zaradi pomanjkanja pravnega interesa zavrglo. Zato pobudnik iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, ne izkazuje pravnega interesa za presojo ustavnosti izpodbijane določbe ZFPPIPP. Ustavno sodišče je zato pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
5. Ustavno sodišče pobude v delu, ki se nanaša na 1. točko četrtega odstavka 192. člena ZFPPIPP ni obravnavalo, ker je presojo navedene izpodbijane določbe pobudnik predlagal podrejeno. ZUstS namreč ne omogoča, da bi pritožnik ob vložitvi ustavne pritožbe podrejeno vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa (prim. sklep Ustavnega sodišča št. Up-810/11 z dne 4. 10. 2012).
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi druge alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter petega odstavka 46. člena v zvezi s tretjo alinejo tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnici in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat in dr. Marijan Pavčnik. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
                                                                                          Predsednica
                      
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon posamični akt
Vlagatelj:
Matej Sukič, Murska Sobota
Datum vloge:
13.09.2016
Datum odločitve:
12.07.2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje zavrženje
Dokument:
US31529