U-I-443/18

Opravilna št.:
U-I-443/18
Akt:
Delovanje predsednika Vlade in hkratnega poslanca Državnega zbora
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti "ne ustavnega delovanja predsednika Vlade Republike Slovenije in hkratnega poslanca Državnega zbora Republike Slovenije" se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ko se očitki iz pobude ne nanašajo na vprašanje protiustavnosti oziroma nezakonitosti predpisov ali splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, ko z njimi ni zahtevana rešitev spora glede pristojnosti za odločanje v posameznem postopku in se ne zatrjuje protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank ter pobuda po vsebini ne ustreza nobeni drugi pristojnosti Ustavnega sodišča, jo je treba v skladu s tretjim odstavkom 25. člena Zakona o Ustavnem sodišču zavreči.
Geslo:
1.5.51.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude. 1.5.51.1.27 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Nepristojnost za presojo.
Pravna podlaga:
Člen 25.3 , Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
 
U-I-443/18-5
20. 9. 2018
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude političnih strank Sloga, Ljubljana, ki jo zastopa Janko Veber, Kočevje,  Davkoplačevalci se ne damo več!, Maribor, ki jo zastopa Vili Kovačič, Ljubljana, Gibanje Zedinjena Slovenija, Maribor, ki jo zastopa Andrej Šiško, Maribor, Naprej Slovenija, Ljubljana, ki jo zastopa Jožef Jarh, Ljubljana, ter Rastka Plohla, Miklavž na Dravskem polju, in Gašperja Ferjana, Idrija, na seji 20. septembra 2018
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti "ne ustavnega delovanja predsednika Vlade Republike Slovenije in hkratnega poslanca Državnega zbora Republike Slovenije" se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudniki vlagajo pobudo z naslovom "Pobuda za začetek postopka za ugotovitev ne ustavnega delovanja predsednika Vlade Republike Slovenije in hkratnega poslanca Državnega zbora Republike Slovenije". Ustavnemu sodišču predlagajo, naj v skladu z 82., 104. in 113. členom Ustave, 10., 11. in 14. členom Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12 – ZPos) ter 10. členom Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 8/12, 21/13, 65/14 in 55/17 – ZVRS) "razveljavi pravico opravljanja funkcije predsednika Vlade Republike Slovenije osebi Miru Cerarju od dne 22.06.2018 naprej". Navajajo, da je bil Miro Cerar izvoljen za poslanca Državnega zbora ter je "prisostvoval" njegovi prvi redni seji 22. 6. 2018 in na njej opravil tri glasovanja. Pobudniki menijo, da Ustava in zakoni ne dovoljujejo opravljanja dveh funkcij hkrati, zato bi moral Miro Cerar eno od obeh funkcij (funkcijo predsednika Vlade v odstopu ali funkcijo poslanca Državnega zbora) predati nekomu drugemu. S tem ko Miro Cerar hkrati opravlja funkciji predsednika Vlade in poslanca Državnega zbora, naj bi protiustavno in nezakonito vplival na delo obeh organov, saj lahko v obeh "glasuje v svojo ali drugo korist". Zaradi hkratnega opravljanja dveh funkcij naj bi bil tudi neupravičeno odsoten na sejah Državnega zbora, s čimer naj bi oviral njegovo delovanje in "zanemarjal" poslansko funkcijo. Pobudniki Ustavnemu sodišču predlagajo še, naj "razveljavi vse seje Vlade Republike Slovenije od 22. 6. 2018 dalje in vse seje Državnega zbora od druge seje naprej". Predlagajo prednostno obravnavo zadeve.
 
2. Pobudo vlaga šest pobudnikov, med njimi štiri politične stranke in dva volivca. Glede na to, da je iz vloge razvidno, kdo veljavno zastopa pobudnico politično stranko Davkoplačevalci se ne damo več! in da jo je podpisal pobudnik Gašper Ferjan, se Ustavno sodišče ni ukvarjalo s tem, ali sta politični stranki Sloga in Naprej Slovenija zastopani po svojih zakonitih zastopnikih oziroma ali imata Janko Veber in Jožef Jarh, ki sta podpisana v njunem imenu, ustrezno pooblastilo za zastopanje, ter tudi ni pozvalo Andreja Šiška (ki je naveden kot zastopnik stranke Gibanje Zedinjena Slovenija) in Rastka Plohla, naj pobudo podpišeta. Po vsebini je namreč pobuda enaka za vse pobudnike, zato bo tudi odločitev Ustavnega sodišča enaka za vse pobudnike. Ustavno sodišče se prav tako ni spuščalo v vprašanje, ali pobudnik Janko Veber nastopa tudi v vlogi pooblaščenca drugih pobudnikov, saj ustrezno pooblastilo pobudi ni bilo priloženo. Zaradi že navedenih razlogov ga tudi ni pozivalo k njegovi predložitvi.
 
3. Pobuda je, kot pravno sredstvo pred Ustavnim sodiščem, urejena v drugem odstavku 162. členu Ustave. Ta določa, da lahko vsakdo da pobudo za začetek postopka pred Ustavnim sodiščem, če izkaže svoj pravni interes. Podrobneje pa je urejana v Zakonu o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). V skladu s prvim odstavkom 24. člena ZUstS lahko da posameznik pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil. V skladu s tretjim odstavkom 61. člena ZUstS lahko pobudo za razrešitev spora glede pristojnosti vloži stranka v postopku, zaradi katerega je prišlo do spora glede pristojnosti za odločanje. V skladu s prvim odstavkom 68. člena ZUstS pa lahko vsakdo vloži pobudo za oceno protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank.
 
4. Pobudniki posamezniku očitajo, da je pri opravljanju funkcij v državnih organih ravnal protiustavno in nezakonito. Očitki se tako ne nanašajo na protiustavnost oziroma nezakonitost predpisov ali splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil. Prav tako z njimi ni zahtevana rešitev spora glede pristojnosti za odločanje v posameznem postopku niti se ne zatrjuje protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank. Pobuda po svoji vsebini ne ustreza niti nobeni drugi z Ustavo in zakoni določeni pristojnosti Ustavnega sodišča. Zato jo je bilo treba skladno s tretjim odstavkom 25. člena ZUstS zavreči.  
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Politična stranka SLOGA, Ljubljana in drugi
Datum vloge:
30.07.2018
Datum odločitve:
20.09.2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US31554