U-I-144/16

Opravilna št.:
U-I-144/16
Akt:
Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca (Uradni list RS, št. 56/15 in 21/18)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca (Uradni list RS, št. 56/15 in 21/18) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
Geslo:
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-144/16-7
20. 9. 2018
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Darje Rošer, Janeza Glasenčnika, Marjana Triplata, Marije Balek, Mihaela Štumfla in Jožeta Mirkaca, vsi Podgorje, na seji 20. septembra 2018
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca (Uradni list RS, št. 56/15 in 21/18) se zavrne.
 
OBRAZLOŽITEV
 
1. Pobudniki izpodbijajo v izreku navedeno Uredbo o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca (v nadaljevanju Uredba). Zatrjujejo neskladje z 69. in 71. členom Ustave. Pobudniki so lastniki kmetijskih zemljišč na območju, za katerega izpodbijana Uredba določa vodovarstveni režim, in nosilci kmetijske dejavnosti. Uredbi očitajo, da prisilno spreminja gospodarjenje z zemljišči in kmetovanje ter nesorazmerno omejuje njihovo lastninsko pravico. Cilj, ki ga zasleduje Uredba, naj bi bil v nasprotju z ustavno zagotovljenim posebnim varstvom kmetijskih zemljišč, podana pa naj bi bila tudi izrazita nesorazmernost med koristmi občanov, ki bodo deležni pitne vode s teh območij, in škodo, ki jo bodo pobudniki zaradi tega utrpeli. Pobudniki trdijo, da je Uredba tudi v nasprotju s tretjim odstavkom 76. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15 – v nadaljevanju ZV-1), ki predvideva možnost razlastitve ali omejitve lastninske pravice na zemljiščih vodovarstvenega območja, ter menijo, da bi moral biti zoper njih uveden razlastitveni postopek.
 
2. Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Po oceni Ustavnega sodišča pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo.
 
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Darja Rošer in drugi, vsi Podgorje
Datum vloge:
17.08.2016
Datum odločitve:
20.09.2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Dokument:
US31555