U-I-411/18

Opravilna št.:
U-I-411/18
Akt:
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012 (Uradni list RS, št. 100/11)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012 (Uradni list RS, št. 100/11) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj. 
 
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-411/18-4
21. 9. 2018
 
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Rudolfa Polenčiča, Bled, na seji 21. septembra 2018
 

sklenilo:

 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012 (Uradni list RS, št. 100/11) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pobudnik izpodbija občinski predpis, naveden v izreku tega sklepa, na podlagi katerega naj bi mu bilo vsako leto odmerjeno nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča. Pojasnjuje, da se z ženo že tretje leto zaman pritožujeta zaradi odmerjenega previsokega nadomestila. Drugostopenjski pritožbeni organ (Ministrstvo za finance) naj bi preveril zgolj izračun nadomestila, ne pa tudi "grobe napake" občinskega sveta, ki naj bi z izpodbijanim sklepom določil 370 % povečanje vrednosti točke, pri čemer so ostali faktorji, pomembni za izračun nadomestila, ostali nespremenjeni. V gradivu za sejo občinskega sveta navedena razloga za povečanje vrednosti točke (zelo nizka dotedanja vrednost točke in to, da je Ministrstvo za kmetijstvo zavrnilo pobudo občine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča) po njegovem mnenju "ne prestaneta preskusa razumnosti". Pobudnik meni, da izpodbijani predpis "ni skladen z Ustavo, zakoni in predpisi".
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. Učinkuje šele prek vsakokratne odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zoper to je mogoče vložiti pritožbo v davčnem postopku, po njenem izčrpanju pa sprožiti upravni spor na podlagi določb Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – ZUS-1). V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu št. U-I-330/05, U-I-331/05, U-I-337/05 z dne 18. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 101/07, in OdlUS XVI, 79).
 
4. Pobudnik je sicer priložil odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki mu je bila izdana v konkretnem primeru, vendar zoper njo ni vložil ustavne pritožbe, pri tem pa tudi ni zatrjeval in še manj izkazal, da je zoper njo sprožil in izčrpal upravni spor. Glede na navedeno pobudnik ne izkazuje neposrednega pravnega interesa za presojo izpodbijanega predpisa. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Rudolf Polenčič, Bled
Datum vloge:
19.06.2018
Datum odločitve:
21.09.2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US31611