U-I-288/18, Up-582/18

Opravilna št.:
U-I-288/18, Up-582/18
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. I Ks 26299/2017 z dne 30. 6. 2017 Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17) (ZNPPol), 2. in 4. odst. 62. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. I Ks 26299/2017 z dne 30. 6. 2017 se zavrže.
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in četrtega odstavka 62. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Kljub pritožnikovemu predlogu, naj Ustavno sodišče izjemoma odloča o prepozni ustavni pritožbi, Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrže, če ne gre za posebno utemeljen primer. 
 
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja. 
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa. 1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude. 1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje. 1.4.52.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Rok za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.4, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-288/18-9
Up-582/18-12
27. 9. 2018
 

SKLEP

 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Aneja Ujčiča, Ilirska Bistrica, ki ga zastopa Anton Nosan, odvetnik v Ljubljani, na seji 27. septembra 2018
 

sklenilo:

 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. I Ks 26299/2017 z dne 30. 6. 2017 se zavrže.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in četrtega odstavka 62. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17) se zavrže.
 

OBRAZLOŽITEV

 
1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerim je zunajobravnavni senat tega sodišča ugodil pritožbi Policijske postaje Koper (zoper sklep, s katerim je preiskovalna sodnica razveljavila ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah, izrečen pritožniku na podlagi 62. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (v nadaljevanju ZNPPol) in sklep preiskovalne sodnice spremenil tako, da se odrejeni ukrep potrdi. Navaja, da so mu bile z izpodbijanim sklepom kršene pravice iz 14. in 22. člena Ustave ter 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). Predlaga izjemno odločanje o ustavni pritožbi, vloženi po izteku roka iz prvega odstavka 52. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS).
 
2. Pritožnik vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in četrtega odstavka 62. člena ZNPPol. Izpodbijani določbi naj bi bili neskladni s 14. in 22. členom Ustave ter 6. členom EKČP. Predlaga zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb.
3. Po prvem odstavku 52. člena ZUstS se ustavna pritožba vloži v 60 dneh od vročitve posamičnega akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritožba. Po tretjem odstavku 52. člena ZUstS lahko Ustavno sodišče v posebno utemeljenih primerih izjemoma odloča o ustavni pritožbi, ki je vložena po izteku šestdesetdnevnega roka. Pogoj za izjemno obravnavanje ustavne pritožbe po tretjem odstavku 52. člena ZUstS kljub zamudi roka je, da je že iz ustavne pritožbe in priloženih listin mogoče zaključiti, da so bile z izpodbijanim aktom očitno hudo kršene pritožnikove človekove pravice ali temeljne svoboščine.
 
4. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker je prepozna, pogoji za izjemno obravnavo pa niso izpolnjeni (1. točka izreka).
 
5. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
6. Izpodbijani določbi ZNPPol ne učinkujeta neposredno. V takem primeru je pravni interes za pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti skladno s stališčem Ustavnega sodišča (sklep št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07, in OdlUS XVI, 82) podan, če pobudnik pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS hkrati vloži tudi ustavno pritožbo zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa. Pobudnik je svoj pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb utemeljeval z vloženo ustavno pritožbo, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo. Glede na navedeno morebitna ugoditev pobudi na pravni položaj pobudnika ne bi mogla vplivati, kar pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo (2. točka izreka).
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi četrte alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Jadranka Sovdat
Predsednica
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon posamični akt
Vlagatelj:
Anej Ujčič, Ilirska Bistrica
Datum vloge:
12.04.2018
Datum odločitve:
27.09.2018
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje zavrženje
Dokument:
US31614